VVF-Westhoek homepage

Bronnen in het Stadsarchief Poperinge

Archieven/Documentatiecentra

 

Wij danken dhr. W. Tillie voor zijn toestemming en medewerking bij het publiceren van de onderhavige inventaris op onze website.
Het gebruik van een maximale venstergrootte tijdens de raadpleging van deze pagina is aanbevolen.

 

 

 

 

 

POPERINGE

 

INVENTARIS VAN HET OUD ARCHIEF

 

 

 

door

Willy TILLIE

Stadsarchivaris

 

 

 

Navigeer met behulp van de documentstructuur :

(Bij eerste gebruik kan het laden ervan wel even geduld vragen)

 

I. KORTE HISTORIEK VAN HET ARCHIEF. 4

II. PERSONALIA. 5

1. Denuncq Albert-Joseph. 5

2. Altmeyer Jean-Jacques. 5

3. Opdedrinck Julien. 6

4. Fiers Oscar 6

5. Boerhave Guido. 6

III. INVENTARISERING. 7

1. Verantwoording van de aangewende methode. 7

2. Overzicht van de toegepaste inventariseringsmethode. 7

3. Begrenzing van het archiefmateriaal 7

4. Inhoud van het archief 8

5. Overzicht 8

DEEL ARCHIEF MET KENLETTER  "A" 9

STADSREKENINGEN. 20

REKENINGEN VARIA. 29

HANDBOUCKEN DER TRESORIERS DER STEDE. 29

ORDONNANTIE BOUCKEN. 30

BESTUUR. 30

Andere stukken betreffende het bestuur tijdens de Franse Revolutie. 36

PROCESSEN. 37

BIJZONDERE PROCESSEN. 43

REGISTERS VAN VONNISSEN. 44

REGISTERS VAN ARRESTEN. 44

REGISTER VAN CLEENBERECHT. 44

REGISTERS VAN DELICTEN. 44

REGISTERS VAN BOETEN. 45

REGISTERS VAN NAMPTISSEMENTEN. 45

REGISTERS VAN PANDINGHEN. 45

PROCURATIEN. 45

REGISTER ROLLE VAN CAMER. 46

REGISTERS VAN BUITENGEWONE. 46

REGISTERS VAN PROCEDUREN. 46

REGISTERS VAN OPPOSITIEN. 47

REGISTERS VAN DAGINGEN. 48

WEEZERIE EN DEELLOTEN. 48

WEEZERIE : LOSSE STUKKEN. 49

GEMENE  PASSERINGEN. 50

LAND - EN BEDRIJFSBOECKEN. 51

KADASTER. 51

HALMEN. 51

RENTEN. 53

BEVOLKING. 55

TERRIERS. 56

LANDMATEN. 56

WEGEN. 56

POSTDIENST. 57

SPOORWEGEN EN BUURTSPOORWEGEN. 57

OCTROOIEN EN ACCIJNZEN. 57

VERNIEUWING VAN WETTEN EN VAN SUBALTERNE WETTEN. 57

WETTELIJKE VERPACHTINGEN. 58

TIENDEN. 58

HOPPE. 58

ALLERLEI 60

PLACCAERT-BOECKEN. 61

KEUREN ENDE STATUTEN. 62

KEURBROEDERS. 62

ISSUWEN EN RENONCIATIEN. 62

MOULAGE. 62

ABDIJ EN PROOSTDIJ. 62

REGISTERS VAN RESOLUTIEN. 63

POLITIEREGLEMENTEN. 64

ST.-MICHIELSGESTICHT. 64

BRIGITTIJNEN. 64

RECOLLECTEN. 64

PENITENTEN. 64

BENEDICTINESSEN. 65

STE.- MAGDALENACAPELLE. 65

GASTHUIS. 65

BIJGELOOF EN TOVERIJ. 65

INWONERS VAN POPERINGE. 65

LIJKSCHOUWINGEN. 65

TOL. 65

GEVONDEN KINDEREN. 65

ORDONNANTIE VAN DE VIERDE PANNE. 65

VLAS - EN GARENMARKT. 66

GRAANMARKT - GRANEN - MOLENS. 66

NIJVERHEIDSSTATISTIEKEN. 66

AKTEN VAN GARANTE. 66

PATENTEN. 66

BEZWAARDE STERFHUIZEN. 66

RENTEN EN LASTEN DE STAD INCOMBERENDE. 67

ONR0ERENDE GOEDEREN DE STAD COMPETERENDE. 67

HEERLIJKHEDEN. 67

ANDERE GEMEENTEN. 67

GILDEN. 67

WATERLOPEN. 68

SCHIPVAART. 68

VEEZIEKTEN. 68

STRAAT- EN BEEKSCHOUWINGEN. 68

ONDERWIJS. 68

MILITIE. 69

REGISTERS VAN AANWEZIGHEDEN GEMEENTERAAD. 69

REGISTERS VAN DE STADSONTVANGER. 69

BRIEFWISSELINGEN. 69

REGISTERS VAN DE BRIEVEN DOOR DE STAD VERZONDEN. 69

AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND. 71

KERKREGISTERS ST.- BERTINUS. 71

ST. - BERTINUSKERK. 72

STUKKEN BETREFFENDE DE DRIE KERKEN. 74

REGISTERS VAN DE BURGERSTAND ONDER DE FRANSE REVOLUTIE. 74

ONZE LIEVE VROUW-KERK

ST.-JANSKERK. 77

UITTREKSELS UIT DE KERKREGISTERS VAN ANDERE GEMEENTEN. 79

KERKREGISTERS VAN ANDERE GEMEENTEN (1795) 79

REGISTERS VAN DE NUMMERS DER DOODSKISTEN EN STUKKEN BETREFFENDE DE KERKHOVEN. 80

BRIEFWISSELINGEN. 80

OMMESTELLINGEN. 81

KOHIEREN VAN TAXATIE VAN DE BOSSEN. 82

KOHIEREN VAN TAXATIE VAN DE VLOGEN. 83

STAAT VAN UITVOER VAN BIER EN AZIJN. 83

BURGERLIJKE GODSHUIZEN. 83

DIS. 84

HEERLIJKHEID VAN HET ZWIJNLAND. 87

DOCUMENTATIE VAN STADSARCHIVARIS OSCAR FIERS. 90

GROEP I 90

GROEP II 90

GROEP III 93

GROEP IV. 93

 

 

 

LOFREDE OP HET STADSARCHIEF

 

 

"La chambre aux archives faisant partie du local de la Mairie de Ville renferme un nombre assez considérable, de manuscrits sur parchemin contenant des actes, titres et chartes d'une époque très reculée."

A.I. Denuncq "Mémoires historiques de Poperinghe" 1837  Manuscript  fo.11

 

"Peu d'historiens se sont occupés de Poperinghe : à peine si elle est citée dans la chronique de Saint - Bertin; et cependant il existe peu de villes belges sur lesquelles il y ait autant de docu­ments."

Altmeyer "Notices historiques sur la ville de Poperinghe" Gand 1840 p.6

 

"Quel fut mon étonnement lorsque après une simple inspection très superfi­cielle, je trouvai des pièces historiques de la plus haute importance et dont je n'aurais jamais soupçonné l' existence dans un endroit comme Poperinghe."

Altmeyer o.c. p.7

 

I. KORTE HISTORIEK VAN HET ARCHIEF

 

De geschiedenis van het Stadsarchief is zeer nauw verbonden met de evolutie van de stad.

Het archief vangt pas aan in de 16e eeuw.

De oorzaak hiervan zijn de talrijke rampen die de stad overkwamen. In diezelfde eeuw werd Poperinge geteisterd door drie branden. Vooral de brand van 1563 was rampzalig. Enkel de kerken van de stad gingen niet in de vlammen op. (Cfr. A.I. Denuncq "Mémoires historiques de Pope­ringhe" 1837 Manuscript.)

We kunnen met zekerheid aannemen dat de archieven uit de middeleeuwen in dat jaar vernietigd werden, uitgenomen enkele stukken.

De daaropvolgen­de jaren en eeuwen waren gekenmerkt door een politieke en economische chaos, zodat we regelmatig sporen ontdekken van het vluchten en in veilig­heid brengen van de archieven.

S.A.P. 1/7-8/1591               Rekening om een koffer met wezeboeken en andere bewijzen per wagen vanuit Ieper naar Poperinge te voeren.

S.A.P. 2/25/f°41/1646         Rekening om twee "stedecoffers" met bewij­zen naar Ieper gevoerd te  hebben.

S.A.P. 3/32/f°71/1654         "Betaelt aen Jan Delannoy over diversche keeren open en toege­sleghen te heb­ben de

tonnen tot het vluchten van stedebewysen."

S.A.P. 74/1793                   "Besloten wegens de troebelen van de archie­ven te vluchten."

S.A.P. 104/f°2/1795            "Payé pour transport en retour des archives."

Benevens deze politieke wanordelijkheden kwamen soms natuurrampen of de tand des tijds verder werken aan de aftakeling van de archieven.

S.A.P. 472/f°111/ 1727       Door een watervloed werden verschillen­de archiefstukken bescha­digd.

S.A.P. 480/fo.22/1794        Er werd besloten de archieven die op de liggen te rotten in kasten op te bergen.

Niettegenstaande het feit dat van alle kanten het archief van de stad geloofd en geprezen werd (zie teksten op frontpagina), bevonden de stukken zich in een ongelooflijke chaos.

Een eerste reactie vernemen we in de "Annales de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire des antiquités de la Flandre" (Tome I - 2° Série - 1843 - p.254): "Les archives de la Ville de Poperinghe sont déposées dans un local de l'hôtel-de-ville. Ce dépôt contient des pièces très anciennes et intéressantes, mais malheureusement personne n'a encore été chargé de leur classe­ment."

Dhr. Diegerick, Stadsarchivaris van Ieper in de 19e eeuw, had een inventaris opgesteld.

Dit blijkt uit de briefwisseling van Gilliodts- Van Severen met de Secretaris van de Stad Poperinge (28-9-190l) en uit de goedkeuring tijdens de Gemeen­teraadszitting enkele decennia vroeger (10-2-1863).

Uit deze laatste blijkt dat de Gemeenteraad een som van 250 fr. zal besteden "afin de faire face aux dépenses à résulter du classement des archives et invite le collège à solliciter du Gouvernement une pareille allocation à titre de subside."

Doch de inventaris van dhr. Diegerick moet zeer rudimentair geweest zijn, daar de arrondisse­mentscommissaris van Ieper, dhr. Ferd. Merghelynck, op 8 november 190l nog eens een warme oproep lanceert om de stadsarchieven te klasseren.

De stad nam informaties. Dhr. Caullet, adjunct- bibliothecaris-archivaris van Kortrijk, stelde voor dit werkje op te knappen voor ca. 2.000 fr (19-12-1909). Hij zou er anderhalf jaar tijd voor nodig hebben.

Doch de uiteindelijke overeenkomst tot klassering werd gesloten voor de prijs van 2.500 fr. met dhr. Emile De Sagher, Stadsarchivaris van Ieper, en zijn zoon dhr. Henri De Sagher, Rijksarchivaris van Brugge, op 1 mei 1913.

Benevens het klasseren van de stukken, daterend voor 1830, zouden ze te hunnen laste en profijt een inventaris publiceren in 300 exemplaren. Het werk zou beëindigd zijn in december 1914.

Maar het werk schoot trager op dan voorzien. Op 4 oktober 1913 schreef dhr. E. De Sagher: "Jamais je n'ai rencontré un dépôt d'Archives aussi embrouillé et je dois dire qu'il faut voir feuille par feuille touts les paperasses qui le forment."

Tijdens de Gemeenteraadszitting van 20-7-1914 werd door dhr.E. De Sagher een bijkomende som van 500 fr. gevraagd.

Hierna vernemen we niets meer verder over de klassering en de inventaris.

Na de Eerste Wereldoorlog heeft dhr. O. Fiers, Stadsarchivaris van Poperin­ge, het werk verder gezet en heeft een inventaris (in handschrift) samenge­steld.

En ere aan wie ere toekomt, dank zij zijn reuzenwerk en nota's kon ik de inventarisatie verder doorzetten en aanvullen.

 

II. PERSONALIA

 

Met enkele korte biografieën pogen wij een bondig overzicht te geven van diegenen die het Stadsarchief naar waarde wisten te schatten en aldus het conserveren van de documenten in de hand hebben gewerkt.

 

1. DENUNCQ ALBERT-JOSEPH

 

Geboren te Norent-Fontes (in Artesië, niet zo ver van Bethune) (14-5-1763), was hij priester in de abdij van Clairvaux (orde van Citeaux).

Op 30-jarige leeftijd moest hij tijdens de Franse revolutie zijn land verlaten. Hij dook onder te Poperinge (27-4-1793) en verschool zich tien jaar in de Boeschepestraat nr. 88 (oude straatnum­mering).

Na een verblijf van meer dan 40 jaar was hij het verleden van Poperinge gaan onderzoeken.

Zijn handschrift "Mémoires historiques de Poperinghe", beëindigd in 1837, getuigt niet steeds van een objectieve kijk op de zaak, maar is toch als eerste "lijvige" studie een degelijk werk. Het Stadsarchief was ontdekt geworden.

 

2. ALTMEYER JEAN-JACQUES

 

Pas een paar jaar later verscheen "Notices historiques sur la Ville de Poperinghe" Gand, 1840, van de hand van J.J. Altmeyer.

Deze laatste was, geboren te Luxemburg op 20-02-1804, leraar benoemd aan het college te Ieper (1835).

Na enkele contacten met dhr. Charles van Renynghe, burgemeester van Poperinge, groeide zijn verwondering en bewondering voor het Stadsarchief. Meteen verscheen de eerste historische schets over Poperinge.

Enige tijd later verliet hij de streek om professor te worden aan de Universi­teit van Brussel in de faculteit van de wijsbegeerte en van de rechten.

Hij overleed in Brussel op 15-9-1877.

 

3. OPDEDRINCK JULIEN

 

Als kapelaan van Vinkem had Julien Opdedrinck (°Steene 27-6-1851/+Dam­me 2-4-11921) zijn interesse voor al wat geschiedenis was, opgedaan bij de jonge Arthur Merghelynck.

In 1880 werd hij kapelaan benoemd in de St.-Janskerk te Poperinge.

Het komt ons haast zeker voor dat Opdedrinck het chaotische Stadsarchief, waarover dhr. Emile De Sagher het heeft in zijn briefwisseling van 4-10- 1913, met veel geduld doorbladerd heeft en min of meer gerangschikt heeft.

De argumentaties in zijn verschillende publicaties worden steeds gestaafd door de nodige en zelfs veelvuldige verwijzigingen naar het Stadsarchief.

Tijdens zijn Poperingse periode (1880-l190l) heeft hij heel wat werk gepres­teerd, waaronder zeker te vermelden zijn :

       "Poperingana", Poperinghe 1898.

       "Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten", Bruges 1898.

       "Het mirakelbeeld van O.L.Vrouw vereerd in de St.Janskerk te Popering­he", Bruges 1899.

       "Geschiedkundige aantekeningen wegens O.L.Vrouw Gasthuis te Pope­ringhe, 1312-1904", Ypres 1906.

       "Het klooster der Zusters Penitenten 1413-1913", Bruges 1914.

 

4. FIERS OSCAR

 

De heer Fiers (°Poperinge 9-11-11869/+Poperinge 14-6-1950), de eerste Stadsarchivaris, is nooit op het voorplan verschenen, maar was heel zijn leven een stille werker.

In zijn jeugd was hij secretaris van de "Katholieke Kring" en ook van de Katholieke Stadsharmonie van het Korps der Sapeurs-Pompiers.

In 1905 werd hij aangesteld als secretaris van de Burgelijke Godhuizen in opvolging van de Heer Edmond Van Witberge. Toen in 1925 het Weldadig­­heidsbureel en de Burgelijke Godhuizen samensmolten tot de Commissie van de Openbare Onderstand, bleef hij secretaris van deze inrichting tot 1942.

Vorser en zoeker naar de geschiedenis van Poperinge werkte hij vanaf zijn jeugd in het Stadsarchief en werd in 1928 aangesteld tot Stadsarchivaris, met als opdracht: het klasseren van de archieven.

Dank zij zijn inzet werd de Archievenkamer van Poperinge meermaals door officiële afgevaardig­den als een model aangestipt.

Jaren trad hij op als medewerker van "Biekorf" en andere historische tijdschriften. Met alle centra van archieven en oudheden in binnen en buiten­land was hij in briefwisseling.

Met veel geduld heeft hij tijdens het classificeringswerk de voornaamste stukken gekopieerd, totdat hij een samenbundeling verkreeg van de meest belangrijke historische gegevens.

Deze heeft hij én alfabetisch én chronologisch gerangschikt, zodat de vorser in een minimum van tijd de interessantste details kan verzamelen. Van die documentatie bieden wij op het einde van deze inventaris een overzicht.

 

5. BOERHAVE GUIDO

 

De tweede Stadsarchivaris was Guido Boerhave, de specialist-genealoog.

Geboren te Watou (9-10-1903) begon hij zijn loopbaan op het Postchec­kambt te Brussel. Enkele jaren later ging hij over naar de Belgische Spoor­wegen.

Als treinwachter begon hij te Quiévrain om daarna te Poperinge benoemd te worden. Na de oorlog 1940-1945 was hij intussen opgeklommen tot Hoofd­treinwachter 1° Klasse.

In deze periode begon hij zijn stamboom samenstellen. En meteen was zijn liefde voor het archief zo groot geworden dat hij alle gemeente- en stadsar­chieven van de omgeving ging uitpluizen.

Na de dood van zijn voorganger, O. Fiers, werkte hij verder aan het op punt stellen van het Stadsarchief te Poperinge.

Vooral de stukken die betrekking hadden op de genealogie werden zorgvul­dig hersteld en geklasseerd. Eenmaal op pensioen werd hij tot Stadsarchiva­ris aangesteld (8-2-1965). (Cfr. "Geschiedenis en genealogie van het geslacht Bouderave - Boeraeve - Boerhave 1150 - 1974" G. Boerhave - H. Boeraeve, Handzame, 1974, p. 47 - 51)

Spijtig dat zo een bekwaam figuur na een vijftal jaar wegens ziekte deze activiteit moest stopzetten.

We vergeten nochtans niet de joviale en levenslustige geest die hij in dat voor velen misschien dorre archief heeft geblazen.

 

III. INVENTARISERING

 

 

1. Verantwoording van de aangewende methode

 

De toegepaste formule ter inventarisering is niet op de huidige meest gangba­re methoden geba­seerd.

De redenen hiervoor zijn de volgende:

       Alle documenten werden vroeger chronologisch geklasseerd per onder­werp, m.a.w. min of meer gegrond op de oorspronkelijke orde van het archief.

       Er werd nochtans nagedacht over een heraanpassing van de structuur van het archief. Deze taak bleek enorm gecompliceerd wegens het samenstel­len van concordantietafels. Na contact met dhr. E. Warlop, Rijksarchiva­ris te Kortrijk, werd van dit opzet afgezien. Temeer daar E. Warlop mij ervan overtuigde dat de bestaande structuur meer "bruikbaar" (d.w.z. gemakkelij­ker en vlugger te consulteren) was dan vele moder­ne weten­schappelijke inventariseringssyste­men.

 

2. Overzicht van de toegepaste inventariseringsmethode

 

De verschillende documenten werden door de vroegere Stadsarchivaris, dhr. O.Fiers, in farden samengebracht.

Iedere farde werd voorzien van een titel (vb.: Stadsrekeningen) en een volgnummer (vb.: Stadsre­keningen nr.10). Zo nodig werden, in de farde, de verschillende bundels van een apart (tweede) volgnummer voorzien. (vb.: Stadsrekeningen nr.10/85).

De periode waarop de stukken betrekking hebben werd eveneens aangeduid.

In zoverre mogelijk werd het aantal folio's eveneens opgegeven.

Tenslotte werden in een randnota nog enige interessante bemerkingen opgenomen.

Enkele stukken werden uit hun oorspronkelijk verband gehaald en afzonder­lijk geklasseerd tot één geheel (vb: Schipvaart nr. 512).

Aan de hand van een reeds bestaand inventarismanuscript van dhr. O. Fiers werd deze nieuwe inventaris samengesteld en bijgewerkt.

De aanvulling van het vroegere inventarismanuscript omvat volgende delen:

- Sommige nieuwe bundels werden samengesteld doordat ze voordien niet in de lijst waren opgenomen.

- Door toedoen van dhr. Rijksarchivaris C. Wyffels werden in 1963 een stapel documenten terugbezorgd. Alle werden ze geklas­seerd en voorzien van de letter "A".

- Tevens werd de documentatie van dhr. O. Fiers in deze beschrijving opgenomen. De verschillende farden werden gemerkt met de letter "F" (= Fiers) en voorzien van een volgnummer.

In 1985 werd in het kader van een DAC-project de klassering herdacht in functie van de 'handig­heid'. Te dikke pakken en bundels werden uitgesplitst in kleinere. De oorspronkelijke nummering van dhr. O. Fiers werd bewaard, maar waar het nodig bleek werd bij de uitsplitsing een bijkomende letter bij het nummer gevoegd (vb.: Stadsrekeningen nr.1/A, nr.1/B, nr.1/C).

 

3. Begrenzing van het archiefmateriaal

 

Er werd uitgegaan van het standpunt dat alle historische stukken tot de Eerste Wereldoorlog in de inventaris vermeld zouden worden.

Er werd evenwel een uitzondering gemaakt voor algemene publicaties, zoals het "Staatsblad" e.d., die vanaf 1796 niet meer werden opgenomen. Die worden momenteel bewaard samen met het semi-dynamisch archief.

 

4. Inhoud van het archief

 

De archieven, nog te Poperinge bewaard, klimmen op tot de 2e helft van de 16e eeuw.

Deze van vroeger werden vernield door de verschillende branden waar­door de stad geteisterd werd. Maar de oorkonden die bewaard bleven moeten tot de belangrijkste van het land gerekend worden, omdat zij zo volledig zijn.

 

5. Overzicht

 

1. In de eerste plaats bevat het archief alle documenten uit voormelde periode die de Heerlijkheid en Jurisdictie van Poperinge betref­fen.

2. In 1963 werden door toedoen van dhr. Rijksarchivaris C. Wyffels 84 stukken, gaande van 1312 tot 1779, aan het archief terugbezorgd. Deze stukken waren reeds spoorloos sedert de Eerste Wereldoorlog. Alle werden ze geklasseerd en voorzien van de kenletter "A".

3. Verschillende stukken betreffen de 3 parochies van Poperinge, nl.: O.-L.-Vrouwekerk, St.-Bertinuskerk en St.-Janskerk.

4. Een ruim deel van het archief bevat documenten aangaande de Heerlijk­heid Het Zwynland, die in de 17e eeuw door de Abt van de St.-Bertinusabdij te St.-Omaars, wereldlijk heer van de Heerlijk­heid en Jurisdictie van Pope­ringe, was aangekocht.

5. De vroegere Stadsarchivaris, dhr. O. Fiers liet verschillende notities en geschriften na die alle geklasseerd werden en voorzien van de kenletter "F".


DEEL ARCHIEF MET KENLETTER  "A"

 

A 1  Sint-Clementsdag in november.

1312       De Abt van Sint Bertinus, verleent de Magistraat van Poperin­ge toelating tot het oprichten van een kapel en woonplaats be­stemd voor de leprozen, gelegen langs de weg van Pope­ringe naar Ieper. De grond waarop de leprozerie zal gebouwd worden is twee gemeten en 38 roeden groot en behoort toe aan Lambertus, zoon van Hugo­nis. De inkomsten van deze kapel komen aan de Pastoor van Sint-Janskerk toe, op wiens grondgebied de kapel komt te staan.

              De Magistraat zal aan de Abt jaarlijks 18 schellingen parisis moeten betalen voor het gebruik van deze grond.

 

A 2  15 juli 1324

1324       Lodewijk van Nevers, Graaf van Vlaanderen, schenkt aan de Abt en het klooster van Sint-Bertinus te Sint-Omaars een rente van 98 pond parisis, welke de stad Poperinge hem schuldig is als deel in de 10000 pond Tournois, dat het Vlaamse Land beloofde aan zijn vader Ro­brecht, voor de terugkoop van Rijsel, Dowaai en Bethune, die in handen waren van de koning van Frankrijk.

 

A 3  22 oogst 1350

1350       Uitspraak van Lodewijk Van Male, Graaf van Vlaanderen, in een geschil tussen de erfgenamen van Jacob de Bets en de stad Poperinge. Gezien Jacob de Bets zich op een onwettige wijze tot hoofd­man van Poperinge had laten uitroepen tijdens de voorgaande jaren, en op deze manier rechten en goederen van de Abt van Sint-Bertinus van Sint-Omaars wederrechtelijk genomen had, wordt de stad van iedere vervolging vanwege de erfgenamen vrijgesproken.

                        Uitgegeven: F'.H. D'Hoop "Cartularium - Recu­eil des Chartes du Prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe, et de ses dépendances à Bas-Warneton et à Couckelae­re, dé­posées aux archives de l'Etat à Gand". Bruges M.DC­CC. LXX blz. 281 nr. 184.

                        I.J. Altmeyer "Notices historiques sur la ville de Poperinghe" Gand 1840 - blz. 67-68 nr. 11.

 

 A 4 24 maart 1365 n.s.

 1365      Lodewijk van Male, Graaf van Vlaanderen, bekrachtigt een vonnis, uitgesproken door de Magistraat van Poperinge tegen Willem Troost, schuldig van moord op Nicolaes Staline, en dit tegen de opwerpingen van de stad Ieper, die beweerde dat de veroordeelde poorter van Ieper was.

                        Uitgegeven: F.J. D'Hoop, o.c. blz. 183 nr. 141.

 

A 5  17 april 1366 n.s.

1366       Abt en klooster van Sint-Bertinus te Sint-Omaars geven toelating tot het graven van een vaart van Poperinge naar de IJzer. Zij geven tevens toelating tot het aankopen van onge­veer 30 gemeten land, bestemd voor deze vaart en bepalen de modaliteiten van deze ver­koop. Tevens worden twee losplaatsen langs deze vaart in de stad voorzien.

                        Uitgegeven:I.J. Altmeyer, o.c. blz. 25-29.

 

A 6  3 november 1366 n.s.

1366       Vidimus Lodewijk van Male, Graaf van Vlaanderen, van volgende oorkonden uitgaande van zijn voorgangers. In dezelfde oorkonde verleent hij hun nogmaals toelating tot het graven van een vaart, waarbij het beheer der overdrachten geregeld wordt.

              A. 1187

                        Filips van de Elzas, Graaf van Vlaanderen, verleent toelating aan de Abt van Sint-Bertinus tot het houden van een marktdag iedere vrijdag van de week te Poperinge en tot het graven van een vaart.

                                    Uitgegeven: F.H. D'Hoop, o.c. blz. 25 nr. 25.

              B. 1197

                        Boudewijn, Graaf van Vlaanderen en Henegouwen, verklaart dat Radulfus van Reninge in zijn tegenwoordigheid aan de Abt en de kerk van Sint-Bertinus de vrije doorvaart op de vaart heeft toegestaan, alsmede het maken en vrij gebruik van een over­dracht.

                                    Uitgegeven: F.H. D'Hoop, o.c. blz. 31 nr. 32.

                                                              Warnkoenig, Flandrische Staats- und Rechtsge­schichte, Deel II, 2e stuk, bewijsst. blz. 109

              C. mei 1223

                        Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen, bevestigt de voorrechten, gegeven door Filipss van de Elzas, Graaf van Vlaanderen, aan de Abt en kerk van Sint-Bertinus, namelijk het houden van een marktdag te Poperinge en het graven van een vaart.

                                    Uitgegeven: F.H. D'Hoop o.c., blz. 55  nr. 56.

              D. mei 1223

                        Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen, beveelt haar ambtenaren de Abt van Sint-Bertinus of zijn gevolmachtig­de bij te staan bij de aankoop van de gronden nodig voor het graven van voornoemde vaart.

              E. januari 1272 n.s.

                        Gewijde van Dampierre, Graaf van Vlaanderen, bevestigt de voorrechten gegeven door Filipss van de Elzas, Graaf van V­laan­deren, aan de abdij van Sint-Bertinus, namelijk het houden van een marktdag te Poperinge en het graven van een vaart.

                                    Uitgegeven: F.H. D'Hoop o.c. blz. 121 nr. 109.

 

A 7  Op Sint-Jan-Baptistdag (8 maart)

1367       De Magistraat van Veurneambacht bepaalt de prijzen van gronden gelegen aan de Oost- en Westzijde van de Vleterbeek in Oost- en Westvleteren, ten einde te kunnen overgaan tot de aankoop van deze gronden aan de stad Poperinge. Deze gronden moeten dienen om de vaart Poperinge-Ijzer te graven en dit met toestemming van de Graaf van Vlaande­ren.

 

A 8  15 mei 1367 n.s.

1367       Lodewijk, Graaf van Vlaanderen, had op 20 februari 1367 n.s. aan Poperinge het recht gegeven de gronden, gelegen buiten Poperinge, aan te schaffen, nodig voor de vaart naar de IJzer. Te Elzendamme komen de Magistraat van Veurneambacht, de eigenaars van de landen gelegen aan de Vleterbeek samen, waar aanvaard wordt de noodzake­lijke gronden te verkopen aan een in de oorkonde opgegeven prijs, alsmede opgave van de bruggen welke moeten in stand gehouden worden.

 

A 9  26 november 1372

1372       Uitspraak van Lodewijk van Male, Graaf van Vlaanderen, in een geschil tussen de Magistraat van Poperinge en de heer van Kools­kamp. Dit geschil ontstond rond een vrouw geheten Loze Roden, die vluchtte uit de gevangenis van Elverdinge op het grond­gebied van de stad Poperinge en de moeilijkheden die de baljuw van Elverdinge te Pope­ringe ondervond bij het terughalen van deze vrouw.

 

A 10       4 februari 1390 n.s.

1390       Filipss, Hertog van Bourgondië, bekrachtigt de oorkonde van zijn schoonvader, Lodewijk van Male, waarbij de poorters van Poperinge hun stad niet mogen verlaten zonder te heb­ben voldaan aan de lasten hun door de stad opgelegd en aan het issuwerecht.

 

A 11       24 februari 1392 n.s.

1392       De Raadslieden van Filipss, Hertog van Bourgondië, sluiten een overeen­komst met de stad Poperinge nopens betaling van achterstalli­ge lasten, subsidiën en dergelijke.

              De stad neemt op zich de Hertog 400 ponden Nobels te betalen, verdeeld over 4 jaar, nl. 100 nobels per jaar op Sint-Jansdag. De eerste termijn zal vallen op Sint-Jansdag 1392. Hiermee wordt ver­klaard dat Poperinge van alle verdere eisen betreffende achterstallige eisen wordt ontslagen, gezien de toestand van de stad.

 

A 12       23 maart 1392 n.s.

1392       Wegens moord op Ridder Filips van Haverskerke, had de Graaf van Vlaanderen de stad Poperinge veroordeeld tot het oprichten van een kapel op de plaats van de moord, en het begiftigen van deze kapel met een rente van 36 pond parisis. Deze veroordeling wordt af­ge­kocht mits een bepaalde som waardoor de stad Poperinge van deze last ontslagen wordt.

              Oorkonde onder vidimus van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge, gedateerd 13 januari 1396 n.s.

              Zegel van de stad Brugge gedeeltelijk bewaard.

 

A 13       12 juni 1406

1406       Minnelijke regeling tussen de bisschop van Terwaan en de Wet van Poperinge aangaande een strafrechterlijk feit ten laste van een zekere Jacques De Coninck, waarvan de bisschop dacht dat hij tot de clerus behoorde en te Poperinge woonde. De Coninck werd wegens overtre­ding van zijn verbanning op de koer van de Proostdij de ogen uitge­stoken.

 

A 14       14 mei 1417

1417       Rechterlijke uitspraak door de Raad van Vlaanderen waar­door de stad Poperinge veroordeeld wordt om zich tot de Magistraat van Veurne te wenden voor 'hooftvonnisse' ingeval een der procederende partijen zulks wenst.

 

A 15       19 januari 1432

1432       Brieven van Filipss, hertog van Bourgondië en Graaf van Vlaanderen, aan die van Poperinge die in beroep zijn gegaan tegen het vonnis uitgesproken door de Raad van Vlaanderen waarbij intrek­king van het rechtsgeding wordt toegestaan om slechts ter 'hooftvonnisse' te gaan naar Veurne, tenzij in zaken die men alhier niet "wijs en is".

 

A 16       20 januari 1444

1444       De bisschop van Terwaan excommuniceert de Wethouders van Poperinge, omdat zij hadden recht gedaan op een clericus.

              Poperinge doet beroep op de aartsbisschop van Reims, die de kerke­lijke ban opheft. De bisschop van Terwaan doet beroep op Rome. Rome geeft volmacht aan de aartsdiaken van Kamerijk dat buiten het graafschap Vlaanderen was gelegen. Poperinge wendt zich tot Karel, Koning van Frankrijk, die de voortzetting van de procedure belet. De Koning ver­biedt dat niemand een actie mag inspannen tegen een ander te Rome maar wel en alleenlijk bij het Parlement van Parijs.

 

A 17       7 november 1444

1444       Vidimus onder zegel van de Baljuw van Sint-Omaars, van een schrij­ven van Karel, Koning van Frankrijk, aan de Proost van Montreuil in date van 18 mei 1436.

              Hierin bericht de koning dat de Magistraat van Poperinge de Raad van Vlaanderen als wettelijk hoofd heeft en niet de Magi­straat van Veurneambacht, met uitzondering van de zaken, waarin Poorters van Veurneambacht betrokken zijn.

              De koning beveelt de publicatie hiervan. Gezien de publicatie wegens binnenlandse moeilijkheden uitgesteld werd, beveelt de koning op 23 oogst 1438 opnieuw de publicatie. De provoost geeft op­dracht aan Jehan du Maisnil, sergeant van de koning, op 4 oktober 1438 over te gaan tot de publicatie. Daarna volgt het rapport van de sergeant over de publicatie te Poperinge op 9 oktober 1438 en te Gent in de Raad van Vlaanderen op 2 de­cember 1438.

 

A 18       11 januari 1445 n.s.

1445       Vidimus van een oorkonde van Karel, koning van Frankrijk, geda­teerd 7 december 1444, onder zegel van de stad Sint-Oma­ars. De oorkonde verhaalt hoe de stad Poperinge Jehan Vanade veroordeelde tot een boete. De stad werd daarop gedaagd voor het Hof van de bisschop van Terenburg, gezien Vanade klerk was. Poperin­ge gaf geen gevolg en werd geexcommuniceerd.

              Poperinge ging in beroep bij de aartsbisschop van Reims en won het pleit. Terenburg ging in beroep te Rome en Poperinge vroeg hulp aan het Parlement van Parijs, die beide par­tijen voor zich daag­de.

              Ondertussen kreeg Terenburg een bulle van Rome en stelde de aartsdiaken van Valen­ciennes, die te Kamerijk - buiten Frank­rijk - woonde, aan. Gezien dit tegen alle gewoonten indruiste, eiste de koning dat alle vervolgingen zouden worden stopgezet, de documen­ten aan hem overhandigd en beide partijen voor het Parle­ment zouden verschijnen.

 

A 19       24 maart 1450 n.s.

1450       Interlocutoire uitspraak van de Raad van Vlaanderen in een geschil tussen Ieper en Poperinge.

              De pointenaars van Poperinge hadden van Ieperse poorters, wonende te Poperinge, hun aandeel geëist in de bijdrage van Kerstmis 1447.

              Ieper was van oordeel dat dit aandeel onjuist was en na enkele besprekingen verbande de Ieperse Magistraat de pointenaars van Poperinge voor één jaar uit Vlaanderen. De defini­tieve uitspraak is vastgesteld op vrijdag na Quasimodo.

 

A 20       22 juni 1450 n.s.

1450       Laurens de Maech, ontvanger van Vlaanderen, verleent Poperinge het recht om gedu­rende drie jaar, te beginnen Sint-Jansdag 1450, het opgeld te heffen op de aan- en verkoop van allerhande goederen, die in de oorkonde zijn vermeld, te Poperinge mits de betaling van 400 pond parisis aan de hertog.

 

A 21       15 juli 1451   Den Haag

1451       Brieven van Filipss, Hertog van Bourgondië en Graaf van Vlaande­ren, last gevende aan die van de Raad van Vlaanderen, de Ballius van Veurne, Cassel, Bergen, enz.... om te komen recht spreken en te straffen zekere personen die rebelleerden tegen de Justitie van Pope­ringe en de officieren sloegen en dreigden te vermoorden.

                        Uitgegeven: I.J. Altmeyer, o.c.  blz. 34-35

 

A 22       10 mei 1452  Dendermonde

1452       Sauvegarde van de Hertog van Bourgondië voor al het goed en voor alle inwoners van Poperinge mits te voorzien in het legeren van militairen.

                        Uitgegeven: I.J. Altmeyer, o.c. blz. 32-33

 

 A 23      6 mei 1456

 1456      Octroy van stadsaccijnzen op de drank en van maltetten op de koop­mansgoederen.

 

 A 24      19 januari 1457

 1457      Minnelijke regeling tussen Veurne en Poperinge aangaande het hoofdvonnis. Zie A 14 en A 15.

 

A 25       9 november 1457 n.s.

1457       Akte opgesteld door de notarissen Johannes de Ruple en Guilielmus  de Saint Pol over volgende moeilijkheden: meester Gislenus Merse­man, deken van de christenheid te Pope­ringe, had Johannes de Muelenaere, bijgenaamd Hoed, willen doen kerkeren wegens schul­den, gezien een uitspraak van het Hof van de Officialiteit van Teren­burg.

              De Magistraat van Poperinge met als procurator Petrus Diedeman, verzet zich hiertegen en beweert dat dit alleen kan gebeuren met een veroordeling door de Magistraat van Po­peringe, gezien het een burgerlijke zaak betreft.

 

A 26       19 januari 1458 n.s.

1458       Er rezen in 1431 moeilijkheden tussen de Stad Poperinge en de Kasselrij Veurne over het privilegie verleend door Filipss de Goede, aan de abt van Sint-Bertinus, dat het Wettelijk Hoofd van de Stad Poperinge de Raad van Vlaanderen is. Dit wordt nogmaals bevestigd op 19 januari 1433 n.s. Gezien een nieuw proces over hetzelfde onderwerp is gerezen, beslist de Grote Raad van Mechelen dat het vroegere privilegie van kracht blijft met uit­zondering van het geval dat één der partijen inwoner is van de Kasselrij Veurne. Het Wettelijk Hoofd is alsdan de Magistraat van de Kasselrij Veurne.

 

A 27       18 november 1461

1461       Rechterlijk vonnis van de Raad van Vlaanderen in het profijt van deze stad op volgend feit in het kort samengevat: In die tijd werden pointingen gedaan door vier gekozen personen van binnen de stad en vier van buiten de baillie. De pointers hadden naar oudere gewoonte iedereen getaxeerd alsook de poorters van Ieper die in Poperinge woonden. Die van Ieper, beweerden dat hun poorters alhier niet te taxeren waren en daagden de voornoemde pointers om zich te verant­woorden. De pointers boden zich echter niet aan en werden door die van Ieper uit het Graafschap verbannen. De pointers van Poperinge gingen in be­roep bij de Raad van Vlaanderen en bekwamen vrij­spraak. Ieper werd veroordeeld om alle kosten, schaden, intresten en ene boete van 400 gouden leeuwen te betalen.

                        Uitgegeven: F.H. D'Hoop, o.c. blz. 242 nr. 170

 

A 28       11 mei 1462 n.s.

1462       Octrooi van de Graaf van Vlaanderen in date van 3 januari 1381.

              Idem van Graaf Filips in date van 14 februari 1389. Gecon­firmeerd bij Graaf Filips Hertog van Bourgondië op 11 mei 1462.

              Niemand mag buiten de Keure van Poperinge gaan wonen op een andere jurisdictie of heerlijkheden zonder issuwe te betalen.

 

A 29       28 januari 1467 n.s.

1467       Geschil met Ieper uit hoofde dat een poorter van Ieper, de genaamde Pierre Lothin, samen met Thorin Walins een moord had begaan. Na hun daad trokken beiden zich terug op de immuniteit van de kerk van Poperinge.

              De Magistraat nam beide personen gevangen, doch de stad Ieper eiste dat het geding voor hen zou geschieden, gezien de daders het poorter­schap van Ieper bezaten.

              De overeenkomst was: De Magistraat van Poperinge mag het proces voeren en Ieper betaalt 200 pond van 40 grooten schade­vergoeding aan Poperinge.

 

A 30       28 april 1478 n.s.

1478       Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in de zaak tussen Jan Baroen, tresorier van de stad, enerzijds en het Geestelijk hof van Terenburg te Ieper en Mr.. Jan de Ruple van Po­peringe anderzijds.

              Poperinge bezit het voorrecht dat keurbroeders elkaar slechts voor de Magistraat van Poperinge kunnen betrekken in burgerlijke zaken. Indien zij elkaar betrekken voor een an­der Hof, wordt hun een boete van 3 pond parisis opgelegd. Mr. Jan de Ruple, procureur Vincent van den Riede, keurbroeder, betrok Jan Baroen voor schulden ont­staan door de aankoop van laken voor het Geestelijk Hof van Teren­burg te Ieper. Mr. Jan de Ruple loopt een boete op van 3 pond parisis. Dit wordt bevestigd door de Raad van Vlaanderen.

 

A 31       15 februari 1487 n.s.

1487       Maximiliaan, koning der Romeinen, en Filips, aartshertog van Oos­tenrijk, verlenen aan de stad Poperinge het gebruik van een zegel van zaken, om contracten, procuraties, e.a. te zegelen.

 

A 32       31 juli 1494 n.s.

1494       Beslissing door de Magistraat van Brugge i.v.m. de pijnders van Poperinge te Brugge en de goederen door poorters van Poperinge te Brugge gekocht naar en van het weeghuis; en dit tegen een klacht in van de "rijckepijnders" van Brugge. Over het vervoer van boter wordt echter een nader onderzoek ingesteld.

 

A 33       20 oogst 1494 n.s.

1494       Uitspraak van de Magistraat van Brugge in een geschil tussen de "Rijckepijnders" van Brugge en de vier pijnders aangesteld door Poperinge om het vervoer van de door poor­ters van Pope­ringe aange­kochte goederen te Brugge te verzorgen.

              Het geschil handelt hoofdzakelijk over het  vervoer van boter bestemd "omme huere lakenen mede te smoutene" te Poperinge. Brugge stelt de pijnders van Poperinge in het gelijk: zij mogen ook deze aange­kochte boter vervoeren.

 

 A 34      24 november 1511 n.s.

 1511      Vrijstelling verleend door Keizer Maximiliaan van het derde van de gewone en buitenge­wone belastingen van twee jaren.

 

A 35       2 december 1524 n.s.

1524       Octrooi van Karel V om te mogen lichten (ontvangen) ten laste van de stad alle weeze­penningen mits betaling van intresten, met goedvin­ding van 't gene zij reeds vroeger had­den geïnd en opleg­ging van eeuwige stilzwijgendheid op dit feit aan de procureur generaal en alle andere officieren.

 

A 36       13 mei 1528 n.s.

1528       Antoine de Berghes, abt van Sint-Bertinus, stelt als zijn gevolmachtig­de in de Raad van Vlaanderen aan Fransois de Courteville en Boude­wijn Mayaert, om op te treden in het ge­schil tussen hem en de Magistraat van Poperinge enerzijds en zuster Jacqueline vande Be­ver­ne, meesteres van het hospitaal der Grauwe Zusters te Poperinge anderzijds. (2 folio's van een dossier betreffende hetzelfde proces).

 

A 37       23 mei 1530 n.s.

1530       Octrooi verleend bij Keizer Karel V om een rente te nemen van 1068.0.0 ponden tournois die Poperinge aan hem schuldig was in date van 1529.

 

A 38       2 mei 1545

1545       Transactie tussen de Wet en Willem Schrolinck gedecreteerd te Gent in de Raad van Vlaanderen.

              Gezegde Schrolinck, keurbroeder, vertrekt van Poperinge, gaat enkele jaren op het Zwijnland wonen en keert terug naar Poperin­ge. De ontvanger betrekt hem om issuwe­geld te betalen daar hij zijn keure had verloren met te gaan wonen op het Zwijnland. Schro­linck gaat in beroep en wordt veroordeeld het uitgangsgeld te betalen plus de kosten van het proces.

 

A 39       25 april 1552 n.s.

1552       De Vier van Vlaanderen verkopen een erfrente van 54 ponden tour­nois, den penning 12, aan Frans Diedeman fs Hendrik, keurbroeder van Poperinge, om een bede van 400.000 kronen toege­staan aan de Keizer op 26 januari 1552 n.s. te kunnen betalen.

              Deze rente wordt bezet op de inkomsten van de Vier Leden. Er wordt gestipuleerd welke schadevergoeding er betaald wordt in geval van niet-uitbetaling en in welke munt de rente teruggekocht zal worden.

 

A 40       31 december 1553

1553       Om de oorlog van Karel V met Frankrijk te financieren, hebben een aantal inwoners van Poperinge aan Karel V de som van 3.060 ponden van 40 grooten geleend, betaalbaar bin­nen één jaar.

 

              Deze personen zijn:

                        Ghayfer Beke                                                                           100 pond

                        Wed. Willem Schrolinck                                                            100 pond

                        Mr. Adriaen Makeblijde                                                              100 pond

                        Mr. Willem Hancx en Mr.Martin Rutsaert                                   100 pond

                        Ghelein en Pieter Makeblijde                                                     200 pond

                        Jan Kues                                                                                  100 pond

                        Willem Vanderschoore                                                              100 pond

                        Wed. Christiaen Staes                                                              120 pond

                        Jan Bevelare en Gilles van St.-Pol                                             100 pond

                        Jan de Berch de Oude                                                               150 pond

                        Daneel Canin                                                                            100 pond

                        Clais van St.-Pol en Ruebrecht van Bethleem100 pond

                        Pieter de Brievere                                                                     100 pond

                        Mr. Pieter Lowyck, prochiepape                                     300 pond

                        Ghelein Hazebaert                                                                    100 pond

                        Boudewijn Waels                                                                      200 pond

                        Jan Denijs                                                                                120 pond

                        Jacob Loodyck                                                                         200 pond

                        Clais Kesteman en Wed. Willem de Sluupere                             100 pond

                        Clais de Busschere                                                                   100 pond

                        Jacob Floor fs Jan                                                                    100 pond

                        Willem Vander Beke en Jan de Reckemaeker                            100 pond

                        Jacob de Hondt en Jan Baert                                                     120 pond

                        Sanders Floor                                                                           50 pond

                        Ghelein Stalin de Oude                                                              100 pond

 

              Ter verzekering van deze lening staat Karel V een erfrente af van 191 pond 5 schelle, den penning 16 bezet op de domeinen van West-Vlaan­deren.

 

              24 oktober 1555

              Ontvangstbewijs afgeleverd door Robert de Boulogne, ontvanger-generaal van Karel V, voor de som van 3.060 ponden van 40 grot­en.

 

              18 mei 1557

              De voorzitter van de rekenkamer van Rijsel verklaart de rentebrief, waarvan sprake in bovengenoemde oorkonde, geënregistreerd te hebben.

 

A 41       1 december 1560

1560       Akte waarbij Filips, koning van Spanje, de Graaf van Vlaanderen, bekent 1800 gulden schuldig te zijn aan diverse particulie­ren van Poperinge. Zie oorkonde A 40.

 

A 42       24 november 1561 n.s.

1561       Filips, koning van Spanje, had op 13 oogst ll. een verlen­ging van het recht van non-arrestatie in verband met de schulden van de stad Poperinge toegestaan aan de poorters en dit voor een periode van zes maanden. Op hun bede en mede door de recente kosten ver­oorzaakt door troepen in dit gebied, wordt dit voorrecht nogmaals verlengd voor 6 maan­den.

 

A 43       4 april 1562 n.s.

1562       De vier Leden van Vlaanderen verkopen aan Jacob Lodijck en Gillis van St.-Pol, dismeesters van Sint-Bertinuskerk te Poperinge, een erfrente van 24 ponden tournois, den penning 16, bezet op de inkom­sten van de vier Leden.

              Er wordt gestipuleerd welke schadevergoeding betaald wordt bij achterstel en in welke munt deze rente zal teruggekocht worden.

 

A 44       24 mei 1565 n.s.

1565       Filips, koning van Spanje, verleent de Magistraat van Poperinge het opgeld op de wijn, het bier en azijn te verhogen voor een periode van 5 jaar ten einde de stad, die door een brand was geteisterd, terug op te bouwen.

 

A 45       25 februari 1568 n.s.

1568       Ten einde het hoofd te bieden aan de baldadigheden veroorzaakt door de Geuzen in het Westkwartier, was Ieper en de zeven Kasselrijen van Westvlaanderen in januari ll. over­eengekomen tot het oprichten van een 500 man strke gendarmerie onder bevel van de heer van Rasseg­hem, gouverneur van Rijsel, Douai en Orchies.

              Het onderhoud kwam ten laste van de voorgaande alsook voor de steden die in dit gebied lagen. Poperinge vraagt en bekomt brieven van non-prejudictie vanwege de stad Ieper omwille van haar bijdrage in het onderhoud van voornoemde gendarmerie, waartoe zij uiteraard niet verplicht is.

 

A 46       3 maart 1569 n.s.

1569       De Vier Leden van Vlaanderen verkopen aan Jan Ackerman een erfrente van 6 ponden tournois, den penning 16, om de betaling te verzekeren van 34.000 guldens, die zij de ko­ning beloofd hebben te betalen in november 1568. Zij bezetten deze rente op hun inkom­sten en stipuleren welke schadevergoeding zij betalen in geval van achter­stel en in welke munt deze rente terug ingelost zal worden.

 

              26 juni 1578

              Willem van de Pitte en Elisabeth, zijn vrouw, staan de voornoemde rente, die hun toekomt uit de erfenis van hun oom Jan Ackerman, af aan Jan Deveren. Oorkonde verleden voor de Magistraat van Poperin­ge.

 

              6 oogst 1605

              Frans Devos erfgenaam van Peronne Devos, weduwe van Jan Beve­ren, staat de voor­noemde rente van 6 gulden af aan de Dis van Sint-Bertinuskerk van Poperinge.

 

A 47       4 mei 1584 n.s.

1584       Tijdens de godsdienstberoerten werd Poperinge bezet door de Geu­zen. De proosdij van Sint-Bertinus werd ontruimd en talrijke personen verlieten de stad. De Geuzen belastten de stad met een schuld van 25 à 26.000 gulden. Daarbij werd Poperinge nog in brand ge­stoken door het Ieperse garnizoen en dit voor de inname van Ieper. Op heden zijn er slechts een 400 inwoners.

              Gezien de schulden van de stad en de onmogelijkheid deze te betalen, verkrijgt de stad van Filips, koning van Spanje, het recht van non-arrestatie van haar poorters in verband met deze schulden voor een periode van zes maanden, ingaande met de datum van deze oor­konde.

              Uitgegeven: I.J. Altmeyer, o.c. blz. 52-55

 

A 48       3 juli 1584 n.s.

1584       Tijdens de godsdienstberoerten werd Poperinge bezet door de Geu­zen. De proosdij van Sint-Bertinus werd ontruimd. De Geuzen belastten de stad met een schuld van 25 à 26.000 gulden. Daarbij werd Poperinge nog in brand gestoken door het Iepers garnizoen voor de inname van deze stad. Op heden zijn er nog slechts een 400 inwoners.

              Gezien de schulden van de stad en de onmogelijkheid deze te betalen, verkrijgt de stad van Filips, koning van Spanje, het recht van non-arrestatie van haar poorters in verband met deze schulden en dit voor een periode van drie jaar, ingaande op 4 mei 1584. De stad is ver­plicht haar schuldeisers binnen de drie maanden voor de Raad van Vlaanderen te dagen om hem op de hoogte van dit voorrecht te brengen op straf van verval.

 

A 49       11 oogst 1587 n.s.

1587       Gezien het octrooi voor het innen van ongeld verstreken is, gezien de armoedige toestand van de stad Poperinge o.m. wegens de brand van de stad, veroorzaakt door het garnizoen van Ieper, verleent Filips, koning van Spanje, Poperinge het recht het ongeld te innen voor een periode van drie jaar op basis van de tekst vernoemd, mits 100 pond van 40 grooten aan de Koning ( i.p.v. 400 pond parisis vroeger).

              Ook de abt van Sint-Bertinus die recht had op 400 pond heeft hun 100 pond van 40 gr. kwijtgescholden, daar de opbrengst van het ongeld werkelijk minder zal zijn dan voor­gaande jaren, wegens de armoede en de vermindering van de bevolking.

 

A 50       13 februari 1597

1597       Op 18 maart 1596 verkreeg de stad Poperinge van Filips, koning van Spanje, dat in een straal van een halve mijl rond de stad geen bier of wijn zou mogen gesleten worden. De "taverniers" en "cabarettiers", die daar woonden, waren verplicht een maand na de publi­catie van het verbod hun zaak te sluiten. Gezien aan dit verbod niet het nodige gevolg is gegeven, verzoekt Filips zijn officieren van justitie dit verbod ten strengste te willen toe­passen.

 

A 51       21 juli 1599

1599       Gezien het octrooi om het ongeld te innen vervalt op 11 oogst aan­staande, verkrijgt de stad Poperinge van de aartshertogen Albrecht en Isabella het recht om het ongeld opnieuw te innen voor een periode van drie jaar op basis in de tekst bepaald, mits 100 pond ten voordele van de abt van Sint-Bertinus. De inkomsten van dit ongeld dienden om de lo­pende onkosten van de stad te dekken.

 

A 52       7 oktober 1606

1606       Op aanvraag van de Magistraat van Poperinge wordt het octrooi van de "diversche imposten en assijsen" door de Aartshertogen voor drie jaar vernieuwd, te beginnen met oogst 1606. De lasten hieraan verbonden zijn: het betalen der renten geheven op de stad Poperinge, het onderhouden van de vaart, 100 pond art. aan de Aartshertogen en 100 pond art. aan de abt van St.-Berten.

 

A 53       1 april 1609

1609       Voor de Magistraat van Sint-Winoksbergen getuigt de schipper Joris van Dale fs Pieter van Sint-Winoksbergen dat hij op 25 februari 1609 varende met zijn schip tussen Westvle­teren en het Duinhuis een man ontmoet heeft, geladen met een hoeveelheid "appelinten".

 

A 54       2 september 1609

1609       De Aartshertogen vernieuwen, op aanvraag van de Magistraat van Poperinge, het octrooi van de "diversche imposten en assijsen" der stad voor een termijn van drie jaar, te begin­nen op 4 oogst 1609, mits het voldoen der hieraan verbonden lasten.

 

A 55       2 september 1609

1609       De notabelen van de stad Poperinge verklaren burgemeester en raden van Poperinge, schadeloos te zullen stellen voor twee leningen door deze laatste aangegaan ten voordele van de stad, nl. een lening van 320 pond gr. aan Oste Hermare, koopman te Brugge, en een lening van 282 lb.gr. aan Weduwe Claude de Bets en meester Jan de Ryvel­les, haar schoonzoon.

 

A 56       2 september 1609

1609       Op aanvraag van de Magistraat van Poperinge, geven de Aartsherto­gen bevel aan een wapenheraut om de som van 960 pond pars. op te eisen in de zeven kasselrijen van het Westkwartier en in de Kasselrij­en Oudenaarde en Kortrijk, som uitgegeven door Pope­ringe voor het onderhoud der Schotse troepen in december 1605 en januari 1606.

 

A 57       30 oktober 1623

1623       Filips, Abt van Sint-Bertinus, verklaart ontleend te hebben aan de kerkmeesters van de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge 1200 florijnen (penning 16). De eerste betaling wordt ver­wacht op 30 oktober 1624.

 

A 58       23 januari 1624

1624       Filips, Koning van Spanje, geeft de stad Poperinge toelating de gewone assijsen op wijn, bier en azijn te leggen voor een termijn van drie jaar ingaande op 4 oogst 1623 mits de lasten hieraan verbonden te betalen.

 

A 59       3 juli 1626

1626       Voor de leenmannen van Jan Baptist Bulteel, heer van heer van Reningelst, verklaren Pieter van Damme en zijn vrouw Maaike Sneepers, een erfrente van 34 pond parisis (penning 16) te hebben verkocht aan heer Jan Wijts voor de som van 45 pond 6 schelle 8 penningen grooten.

              De rente wordt bezet op een leen van 2 1/4 gemeten en 3 roeden gelegen te Reningelst.

 

A 60       27 juli 1628

1628       Het octrooi verleend aan de stad Poperinge voor een termijn van 3 jaren op 23 januari 1624 voor het heffen van een ongeld op wijn, bier en azijn verbruikt in de stad, is verstre­ken. Op aanvraag van de Magistraat van Poperinge wordt dit octrooi door Filips, koning van Spanje, vernieuwd voor een termijn van 6 jaren met ingang van 4 oogst 1627, ten einde de onkosten voortvloeiende uit het onderhoud van de vaart, sluizen, overdrachten en baan te dekken, alsmede de gewone en buitengewone "beden" te betalen.

 

A 61       19 november 1630

1630       Vernieuwing van de "Hanze ofte ghemeene societeit" tussen de Kasselrij Veurne en de stad Poperinge met opsomming der voordelen hieraan verbonden.

 

A 62       26 maart 1637

1637       Pieter van Straesbroucq werd wegens failliet in de gevange­nis opge­sloten. Om hieraan te ontsnappen verzoekt hij de koning om brieven van "cessie". De koning geeft opdracht aan de Magistraat van Pope­ringe de schuldeisers te willen voldoen aan de hand van de goede­ren, waarvan Pieter afstand doet.

 

A 63       3 november 1639

1639       Filips, koning van Spanje, vernieuwt voor een periode van zes jaar, te beginnen met 4 oogst 1639 het innen van de gewone assijsen op wijn, bier en azijn, mits betaling van 100 florijnen aan de koning.

 

A 64       18 mei 1645

1645       Op aanvraag van de Magistraat van Poperinge, die beweert de gewo­ne en buitengewone beden aan de vorst toegestaan niet meer te kunnen betalen, als gevolg van de grote schul­den ontstaan door het legeren van troepen en de ondergang van de draperie (o.m. 1400 getouwen die niet werken) en het verhuizen der poorters, staat Filips, koning van Spanje, toe dat een "pointinghe" gesteld wordt op de "elsten ende bosschen".

 

A 65       24 maart 1648

1648       Filips, koning van Spanje, geeft opdracht aan zijn ambtenaren in aansluiting met zijn octrooi, verleend aan de Magistraat van Poperin­ge op 28 oogst 1646 om bossen, gelegen onder de jurisdictie van de stad, te takseren, deze taksatie niettegenstaande verzet uit te voeren.

 

A 66       24 juli 1650

1650       Antonius Laurin, abt van Sint-Bertinus, verleent toelating aan het Klooster der Grauwe Zusters te Poperinge 1 1/2 gemet grond en een straat in hun klooster in te lijven. Zij moe­ten een nieuwe straat aanleggen van dezelfde lengte en breedte en de grondrente geheven op de 1 1/2 gemet blijven betalen.

              Tijdens de hoogmis, op het feest van het Heilig Sacrament in de Sint-Bertinuskerk, zullen twee zusters van het klooster deze overeenkomst telkenjare luidop komen voorlezen.

 

A 67       19 december 1656

1656       Filips, koning van Spanje, verleent de stad Poperinge uitstel van betaling van haar schulden voor een termijn van zes maan­den en dit wegens de uitzonderlijke lasten, die de stad te dragen heeft als gevolg van de laatste oorlogen.

 

A 68       11 maart 1652

1652       Filips, koning van Spanje, bericht de Magistraat van Poperinge, dat op bede van Katheline van Beddeleem, weduwe van Anto­nius van Houcke, die wegens toverij door de Magi­straat van Pope­ringe veroor­deeld was en maanden in de gevangenis heeft gelegen, binnen de maand haar schuldeisers op te roepen, ten einde deze te voldoen aan de hand van haar goederen, waarvan zij afstand doet.

 

A 69       5 oogst 1658

1658       Open brief aan Filips, koning van Spanje, bevelende dat Michiel de Plackere voor de rechter zou verschijnen om te antwoorden op een rekwest uitgaande van Francis Bollaert van Poperinge.

              Niettegenstaande de scheiding van goederen bestaande tussen Fransois en zijn zuster Catheline, werd hem een niet bezette rente van 3 pond gr. aangewezen in het sterfhuis van Catherine de Plackere fa Jaques, hun moeder, gestorven op 18 januari 1652, met verplich­ting aan Fransois deze rente te bezetten.

 

A 70       23 januari 1659

1659       Op verzoek van de Magistraat van Poperinge, beveelt Filips, koning van Spanje, aan zijn ambtenaren, het verzoek gedaan door de Magi­straat om personen te dwingen hun "pointinghe" die twee jaar ten achter is, te betalen, behoorlijk uit te voeren.

 

A 71       31 maart 1664

1664       Filips, koning van Spanje, verzoekt de Magistraat van Poperinge te willen onderzoeken het geschil tussen Pieter Pladijs gehuwd met Catheline Bollaert, en Michiel de Plackere, voogd van Catheline, tijdens haar minderjarigheid.

 

A 72       11 juni 1666

1666       Tussenvonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de abt van Sint-Bertinus en heer van Poperinge, en Mr. Filips le Gaive, pastoor van Sint-Bertinuskerk te Poperinge, over de voor­rang, die de eerstgenoemde prelaat bezit op andere personen in het kussen van de patene tijdens de begrafenisplechtigheden.

 

A 73       25 oktober 1666

1666       Brieven van "cessie" van goederen verleend aan Loys Hennaert van Poperinge, die wegens schulden in de gevangenis van Poperinge zat.

 

A 74       22 november 1669

1669       De Raad van Vlaanderen geeft opdracht aan de deurwaarder, de stad Poperinge te verplichten de rente van 7 pond 10 schelle grooten (+ achterstellen van zes jaar) aan meester Pauwels Sproncholf van Brugge te betalen of oppositie in de Raad hiertegen aan te tekenen.

 

A 75       22 december 1676

1676       Brieven van "beneficie" van inventaris verleend aan Gillis de Saeger ten voordele van zijn kinderen Octavie, Jan, Catheline en Anneke,erf­genamen in het sterfhuis van Nicolaes Mas­selis fs Boudewijn. Dit sterfhuis was belast met achterstallige ommestellingen en met boe­ten voortkomende van achterstallen.

 

A 76       9 juli 1682

1682       Het klooster der Grauwe Zusters te Poperinge verkrijgt van Benoist de Bethune des Plancques, abt van Sint-Bertinus, toelating om het kleine straatje, dat zij na 1650 hebben moeten aanleggen, in het klooster op te nemen. De voorwaarden zijn identiek als in de akte van 1650. Zie A 66.

 

A 77       4 februari 1682

1682       Lodewijk, koning van Frankrijk, beveelt dat de stad Poperinge met alle mogelijke middelen gedwongen wordt tot het betalen van 30 florijnen boete als gevolg van een "fol jugé" en dit op aanvraag van de ontvanger der domeinen te Doornik.

 

A 78       20 september 1685

1685       Betaling van een rente van 40 ponden 3 3/4 deniers ten laste van de stad Poperinge en ten voordele van de Sint- Maartensabdij van Ieper. Deze renten (penning 20) werden opge­nomen ten laste van de Kassel­rijen voor de gronden onteigend om de versterkingen van Ieper te maken.

 

A 79       10 maart 1699

1699       Op aanvraag van Louis de Grandchamp worden de twee notarisamb­ten gecreëerd te Merville en twee te Poperinge, overgedra­gen aan de Magistraat der beide steden mits be­taling van 400 ponden.

 

A 80       14 maart 1702

1702       Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, verleent brieven van "cessie miserabile" aan Ferdinand de Vos, keurbroeder van Pope­ringe en verblijvende te Watou.

 

A 81       5 maart 1704

1704       Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, geeft opdracht aan de Magi­straat van Poperinge te onderzoeken of Jacques Diedeman, oud 21 jaar, in staat is om ontvoogd te worden.

 

A 82       22 mei 1716

1716       Franciscus Brimot, poorter van Poperinge, in proces met Christine de Backer, verliest dit geding. Gezien hij de kosten niet kan voldoen, wordt hij gevangen gezet. Hij verzoekt en verkrijgt van Karel, koning van Spanje, brieven van "cessie" van zijn goederen, waardoor hij de gevangenis kan verlaten.

 

A 83       8 november 1724

1724       Karel, Keizer der Romeinen, verleent de stad Poperinge, toelating een aantal eigendom­men, gelegen te Poperinge en toebehoren­de aan de stad, te verkopen om de schulden van de stad te betalen.

 

A 84       1779 - Pieter Ferdinand van den Ameele, gehuwd met Theresia Mostaert, verklaren verkocht te hebben aan Pieter Pysson fs Antoni­us, een woonhuis 8 en 3/4 roeden, met afhhankelijkheden, gelegen in de Leverstraat (Veurnestraat) binnen deze stad.

              Het huis komt half maart ter beschikking van de koper.

              Get. Le Liégeois, griffier.

              Zegel van erfenissen is op het document aangebracht.


STADSREKENINGEN

 

Nummer   Nummer                           Jaar                                                         fo's

Farden   Rekeningen

 

1/A                   1                               1577        01-10-1577 - 30-09-1578           61

                        2                               1584        12-05-1584 - 30-09-1585           45

                        3                               1585        01-10-1585 - 30-09-1586           40

                        4                               1586        01-10-1586 - 30-09-1587           36

                        5                               1587        01-10-1587 - 30-09-1588           35

                        6                               1588        01-10-1588 - 30-09-1589           40

                        7                               1590        01-10-1590 - 30-09-1591           41

                        8                               1591        01-10-1591 - 30-09-1592           --

                                                                        Deel folio 13 tot 36

                        9                               1592        01-10-1592 - 30-09-1593           36

                        10                             1593        01-10-1593 - 30-09-1594           37

                        11                             1594        01-10-1594 - 30-09-1595           40

                        12                             1596        01-10-1596 - 30-09-1597           41

                                                                        Met bewijsstukken

                        12 bis                       1598        01-10-1598 - 30-09-1599           46

                                                                        Met bewijsstukken

 

1/B                   13                             1599        01-10-1599 - 30-09-1600           43

                        13 bis                       1607        01-10-1607 - 30-09-1608           19

                        13 bis   1                   1609        01-10-1609 - 30-09-1610           42

                        13 bis   2                   1610        01-10-1610 - 30-09-1611           36

                        13 bis   3                   1612        01-10-1612 - 30-09-1613           32

                        13 bis   4                   1613        01-10-1613 - 30-09-1614           45

                        13 bis   5                   1614        01-10-1614 - 30-09-1615           47

                        13 bis   6                   1615        01-10-1615 - 30-09-1616           44

                        13 bis   7                   1619        01-10-1619 - 30-09-1620           49

                        13 bis                    1619        01-10-1619 - 30-09-1620           55

                        13 bis   8                   1624        01-10-1624 - 30-09-1625           49

                        13 Ter                       1630        01-10-1629 - 30-09-1630           49

                        13 Quat                     1631        01-10-1630 - 30-09-1631           51

 

1/C                   14                             1632        19-10-1632 ‑ 17-10-1633           54

                        15                             1634        18-10-1634 ‑ 16-10-1635           62

                        15 bis                      1634        18-10-1634 ‑ 16-10-1635           62

                                                                        Dubbel

                        16                             1635        17-10-1635 ‑ 17-10-1636           63

                        17                             1636        18-10-1636 ‑ 17-10-1637           72

                        18                             1637        18-10-1637 ‑ 17-10-1638           58

                        19                             1638        18-10-1638 ‑ 17-10-1639           71

                        20                             1639        18-10-1639 ‑ 17-10-1640           73

                        20 bis                       1639        18-10-1639 ‑ 17-10-1640           73

                                                                        Dubbel

 

2/A                   21                             1641        17-10-1640 ‑ 17-10-1641           69

                        22                             1642        20-10-1641 ‑ 17-10-1642           74

                        23                             1644        20-10-1643 ‑ 17-10-1644           63

                        24                             1645        20-10-1644 ‑ 17-10-1645           57

                                                                        1° blad weg

                        25                             1646        05-12-1645 ‑ 23-11-1646           68

                        26                             1647        22-11-1646 ‑ 23-11-1647           72

                        27                             1648        10-01-1647 ‑ 23-11-1648           69

                        27 bis                       1648        10-01-1647 ‑ 23-11-1648           69

                                                                        Dubbel

 

2/B                   28                             1649        19-12-1648 ‑ 23-11-1649           74

                        28 bis                       1649        19-12-1648 ‑ 23-11-1649           72

                                                                        Dubbel

                        28 Ter                       1649        19-12-1648 ‑ 23-11-1649           74

                                                                        Dubbel

                        29                             1651        01-01-1650 ‑ 10-02-1652           70

                        30                             1652        09-02-1652 ‑ 10-02-1653           62

                                                                        Met bewijsstukken

                        30 bis                       1652        09-02-1652 ‑ 10-02-1653           62

                        30 Ter                       1652        09-02-1652 ‑ 10-02-1653           62

 

3/A                   31                             1653        15-02-1653 ‑ 17-08-1654           65

                                                                        Met bewijsstukken

                        31 bis                       1653        15-02-1653 ‑ 17-08-1654           97

                                                                        Met bewijsstukken

                        32                             1654        27-08-1654 ‑ 17-10-1655           106

                                                                        Met bewijsstukken

 

3/B                   33                             1655        18-10-1655 ‑ 17-10-1656           126

                                                                        Met bewijsstukken

                        33 bis                       1656‑1657 18-01-1656

                                                                        Met bewijsstukken

                        34                             1658        18-01-1658 ‑ 15-12-1658           142

                        34 bis                       1658        18-01-1658 ‑ 15-12-1658           130

                        35                             1659        15-12-1658                               162

                                                                        Onvolledig

 

4/A                   36                             1660        20-10-1659 ‑ 17-12-1660           151

                        36 bis                       1660                                                        Fo. 73-134

                                                                        Deel rekening 1659‑1660

                        37                             1661        17-12-1660 ‑ 15-10-1661           128

                        37 bis                       1661        17-12-1660                               Fo. 1‑64

                                                                        Rest ontbreekt

                        38                             1662        15-10-1661 ‑ 10-10-1662           83

                        39                             1663        ST.LUC 1662‑ 16-10-1663         90

                        40                             1664        ST.LUC 1663‑ 13-11-1664         87

 

4/B                   41                             1664        ST.LUC 1664 ‑ 1665                  73

                                                                        Met bewijsstukken                   

                        41 bis                       1664                                                        Fo.28‑69

                                                                        Deel rekening 1664

                        42                             1665        ST.LUC 1665 ‑ 16-10-1666        70

                        43                             1666        ST.LUC 1666 ‑ 15‑10‑1667        68

                                                                        Met bewijsstukken

                        44                             1667        ST.LUC 1667 ‑ 1668                  77

                                                                        Met bewijsstukken

                        45                             1668        19‑12‑1668 - 1669                     101

 

5/A                   46                             1669        18‑10-1669 - 1670                     97

                                                                        Met bewijsstukken

                        46 bis                      1669        18-10-1669 - 1670                     97

                                                                        Dubbel

                        47                             1670        16-10-1670 ‑ 1671                     105   

                                                                        Met bewijs­stukken

 

5/B                   47 bis                       1670        16-10-1670 - 1671                     105

                                                                        Dubbel

                        48                             1670        16-10‑1670 ‑ 1671                     Fo.1‑94

                                                                        Dubbel ‑ Deel rekening

                        49                             1672        18-10-1672 - 1673                     84

                                                                        Met bewijsstukken

                        50                             1672        18-10-1672 ‑ 1673                     90

                                                                        Deel rekening

 

6/A                   51                             1674        31‑12-1674 ‑ 1675                     26

                                                                        Met bewijsstukken

                        51 bis                       1674        19-10-1674 - 1675                     130

                                                                        Met bewijsstukken

                        52                             1675        24‑10-1675 ‑ 1676                     238

                                                                        Met bewijsstukken

                        52 bis                       1676                                                        87

                                                                        Eerste bladen ontbreken

                                                                        Met bewijsstukken

 

6/B                   53                             1677        30-10-1677 ‑ 1678                     322

                                                                        Exemplaar in het Vlaams

                        53 bis                       1677        30-10‑1677 ‑ 1678                     322

                                                                        Exemplaar in het Frans

 

7/A                   54                           1678        16‑08‑1678 - 1679                     223

                                                                        Met bewijsstukken

                        55                             1679        27‑08‑1679 ‑ 1680                     219

                        56                           1680        15‑08‑1680 ‑ 1681                     192

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        In het Vlaams

 

7/B                   56 bis                      1680        15‑08‑1680 - 1681                     191

                        57                             1681        30-11-1681 - 1682                     77

                                                                        Met bewijsstukken in het Vlaams

                        57 bis                       1681        30-11-1681 - 1682                     76

                                                                        Exemplaar in het Frans

 

8/A                   58                             1682        25‑10‑1682 ‑ 1683                     94

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        Exemplaar in het Vlaams

                        58 bis                       1682        25‑10‑1682 ‑ 1683                     94

                                                                        Exemplaar in het Frans

                        59                             1684        22‑09-1684 ‑ 1685                     85

                                                                        In het Frans

                                                                        Voorafgegaan door

                                                                        Ordon­nance de l'Intendant de Ma­drijs

                                                                        Bewijs­stukken van 1686 en 1687,

                                                                        maar geen rekeningen

                        60                           1689        04‑12‑1689 - 1690                     96

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        In het Frans

                        61                             1693        Geen aanvangsdatum                86

                                                                        In het Frans

                        62                           1694        Geen aanvangsdatum                78

                        62 bis                       1694        Geen aanvangsdatum                92

                                                                        Dubbel

 

8/B                   63                           1697        27‑11-1697 - 1698                     85

                        64                           1698        26‑08‑1698 ‑ 1699                     73

                        65                             1699        24‑08‑1699 - 1700                     75

                        66                           1700        22-08‑1700 ‑ 1701                     77

                                                                        Met nieuwe Ordonnance van Barentin

                        67                           1701        22-08‑1701 ‑ 1702                     44

                        68                             1702        19‑11-1702 - 1703                     68

                                                                        Kopie met ordonnance

                        69                           1703        27-11‑1703 ‑ 1704                     55

                        70                           1704        15-09-1704 ‑ 1705                     70

 

9/A                   71                             1705        18-12‑1­705 - 170673

                                                                        Met  bewijsstukken

                        72                             1707        12‑01‑1707 ‑ 1707                               60

                        73                             1707        15-12-1­707 ‑ 1708                               61

                        74                             1709        13‑02‑1709 ‑ 1710                                 70

                                                                        Met bewijs­stukken

                        75                             1711        20-12-1­711 ‑ 1712                                 68

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        Franse kopie

                                                                        Ordon­nance weggelaten

                        76                             1712        04‑12‑1­712 ‑ 1713                                 88

                        77                             1714        02-08-1714 - 1715                                 84

                        78                             1715        20-10-1­715 - 1716                                 49

 

9/B                   79                             1716        18-10-1716 - 1717                                 47

                        80                             1717        17-10-1717 - 1718                                 57

                        81                             1718        17-10-1718 - 1719                                 62

                                                                        In het Frans

                                                                        Rekening aangeboden aan de

                                                                        vertegenwoordiger van de abt

                        82                             1719        17-10-1719 - 1720                                 63

                        83                             1720        19-10-1720 - 1721                                 67

                                                                        Met bewijsstukken

 

10/A                 84                             1722        Enkel bewijsstukken,

                                                                        maar geen rekening

                                                                        Vanaf nu zijn de rekeningen in het

                                                                        Vlaams en aangeboden aan de

                                                                        vertegenwoordiger van de keizer

                        85                             1723        26-04-1723 - 1724                                 73

                                                                        Met bewijsstukken

 

10/B                 86                             1724        26-04-1724 - 1725                                 73

                                                                        Met bewijsstukken

                        87                             1725        09-08-1725 - 1726                                 64

                                                                        Met bewijsstukken

 

11/A                 88                             1726        18-10-1726 - 1727                                 72

                                                                        Onvolledige rekening

                                                                        Met bewijsstukken

                        88 bis                       1727        15-07-1727 - 1728                                 71

                                                                        Met bewijsstukken

 

11/B                 88 ter                        1728        18-10-1728 - 1731                                 80

                                                                        Met bewijsstukken

                        89                             1729        18-10-1729 - 1731                                 25

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        Onvolledige rekening

                                                                        Van nu voort beginnen de rekeningen

                                                                        steeds op 18 oktober

 

12/A                 90                             1730        1730 - 25-08-1734                                 53

                                                                        Met bewijsstukken

                        91                             1731        1731 - 25-08-1734                                 51

                                                                        Met bewijsstukken

 

12/B                 92                             1732        1732 - 26-08-1734                                 42

                                                                        Met bewijsstukken

                        93                             1733        1733 - ...                                               45     

                                                                        Met bewijsstukken

 

13/A                 94                             1734        1734                                                     43

                                                                        Met bewijsstukken

                        95                             1735        1735                                                     43

                                                                        Geen bewijsstukken

                        96                             1736        1736                                                     59

                                                                        Met bewijsstukken

 

13/B                 97                             1737        1737 - 28-10-1742                                 60

                                                                        Met bewijsstukken

                        98                             1738        1738 - 28-10-1742                                 66

                                                                        Met bewijsstukken

 

14/A                 99                             1739        1739 - 28-10-1742                                 60

                                                                        Met bewijsstukken

 

                        100                           1740        1740 - 28-10-1742                                 64

                                                                        Met bewijsstukken

 

14/B                 101                           1741        1741 - 09-04-1745                                 66

                                                                        Met bewijsstukken

                       

                        De rekeningen van 1741 zijn opgesteld in 't Frans. Zij werden aangebo­den te Rijsel op 9.4.1745. Na wijziging volgens art.2 van het reglement van H.K.H. van 1.9.1764 werden zij opnieuw aan­geboden aan de Commissaris van de Keizerin. (O.Fiers)

 

                        102                           1742        1742 - 08-04-1745                                 73

                                                                        Geen bewijsstukken

 

                        De rekeningen 1742-1743 werden ingeschreven in het Resolutie­boek van het Magistraat Register n° 7  1678 - 1680 fo's. 42 vo. tot 53. (O.Fiers)

 

15/A                 103                           1743        1743 - 31-08-1750                                 71

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        In het Frans

 

                        De rekeningen 1742-1743 werden ingeschreven in het Resolutie­boek van het Magistraat Register n° 7  1678 - 1680 fo's. 42 vo. tot 53. (O.Fiers)

 

                        104                           1744        18-10-1744 - 01-09-1750                       63

                                                                        In het Frans

                                                                        Met bewijsstukken

 

15/B                 105                           1745        1745 - 01-09-1750                                 69

                                                                        In het Vlaams

                                                                        Met bewijsstukken

 

                        106                           1746        1746 - 02-09-1750                                 89

                                                                        In het Vlaams

                                                                        Met bewijsstukken

 

16/A                 107 bis                      1747        1747 - 03-09-1750                                 88

                        107                           1749        1749 - 12-08-1752

                                                                        Onvolledige rekening

                                                                        Met bewijsstukken

 

16/B                 108                           1750        1750 - 13-08-1752                                 103

                                                                        Met bewijsstukken

                        108 bis                      1751        1751 - 13-08-1752                                 49

                                                                        Met bewijsstukken

 

17/A                 109                           1752        1752 - 02-09-1759                                 58

                                                                        Met bewijsstukken

                        110                           1753        1753 - 02-09-1759                                 64

                                                                        Met bewijsstukken

                        111                           1754        1754 - 02-09-1759                                 52

                                                                        Met bewijsstukken

 

17/B                                                  1755        Enkel bewijsstukken

                                                        1756        Enkel bewijsstukken

 

18/A                 112                           1757        1757 - 15-09-1759                                 61

                                                                        Met bewijsstukken

                        113                           1758        1758 - 22-08-1763                                 66

                                                                        Met bewijsstukken

 

18/B                 114                           1759        1759 - 22-08-1763                                 71

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        Titelblad ontbreekt

                        115                           1760        1760 - 22-08-1763                                 73

                                                                        Met bewijsstukken

                        116                           1761        1761 - 1762

                                                                        Deel fo. 32-63

 

19/A                 117                           1763        1763 - 23-03-1768                                 61

                                                                        Met bewijsstukken

 

                        118                           1764        1764 - 24-03-1768                                 47

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        Laatste bladen weg

                        119                           1765        1765 - 28-03-1768                                 50

                                                                        Met bewijsstukken

 

19/B                 120                           1766        1766 - 14-12-1772                                 47

                                                                        Met bewijsstukken                               

                        121                           1767        1767 - 14-12-1772                                 68

                                                                        Met bewijsstukken

                        122                           1768        1768 - 15-12-1772                                 69

                                                                        Met bewijsstukken

 

20/A                 123                           1769        18-10-1769 - 06-12-1772                       59

                                                                        Van nu voort beginnen de

                                                                        rekeningen op 1 mei

                        1770                                         Geen rekeningen, wel

                                                                        bewijsstukken

 

20/B                 124                           1771        01-05-1771 - 17-12-1772                       65

                                                                        Met bewijsstukken

                        124 bis                      1771        1771 - 17-12-1772                                 63

                                                                        Dubbel

 

21/A                 125                           1772        1772 - 28-12-1774                                 67

                                                                        Met bewijsstukken

                        126                           1773        1773 - 04-12-1775                                 65

                                                                        Met bewijsstukken

 

21/B                 127                           1774        1774 - 05-12-1775                                 66

                                                                        Met bewijsstukken

 

22/A                 128                           1775        1775 - 06-12-1775                                 67

                                                                        Met bewijsstukken

                        129                           1776        1776 - 21-08-1780                                 67

                                                                        Met bewijsstukken

                                                                        Onvolledig

 

22/B                 130                           1777        1777 - 21-08-1780                                 69

                                                                        Met bewijsstukken

 

23/A                 131                           1778        1778 - 22-08-1780                                 69

                                                                        Met bewijsstukken

                                                        1779        Geen rekeningen,

                                                                        wel bewijsstukken

 

23/B                 132                           1780        1780 - 26-09-1780                                 83

                                                                        Met bewijsstukken

                        132 bis                      1780        1780 - 26-09-1780                                 82

                                                                        Dubbel

 

24/A                 133                           1781        1781 - 06-12-1781                                 70

                                                                        Met bewijsstukken

                        134                           1781        1781 - 06-12-1781                                 76

                                                                        Dubbel

                        135                           1782        1782 - 16-01-1784                                 72

                                                                        Met bewijsstukken

                        Deze rekening is gevolgd door instructies nopens het opstellen van de rekeningen. Getekend Maria-Theresia.

 

                        135 bis                      1782        1782 - 16-01-1784                                 72

                                                                        Dubbel

 

24/B                 136                           1783        1783 - 17-01-1784                                 75

                                                                        Met bewijsstukken

 

25/A                 137                           1784        01-05-1784 - 07-11-1785                       71

                                                                        Met bewijsstukken

                        138                           1784        1784 - 07-11-1785                                 71

                                                                        Dubbel

                        139                           1785        Bevat heel het jaar 1785 voor

                                                                        de ontvangsten en uitgaven

                                                                        sedert de laatste rekening.

                                                                        Voorgesteld  bij Koninklijk

                                                                        Besluit van 16.8.1785.

                                                                        Van nu voort beginnen de

                                                                        rekeningen op 1 november

                        140                           1785        1785                                                     80

                                                                        Dubbel - Onvolledig

 

25/B                 141                           1786        01-11-1785 - 02-04-1787                       78

                                                                        Ontvangsten van 1786

                                                                        Uitgaven van 1.11.1785 tot

                                                                        30.10.1786

                        142                           1786        1785 - 02-04-1787                                 78

                                                                        Onvolledig

 

26/A                 143                           1787        1786 - 03-04-1787                                 81

                                                                        Voor nrs. 143 tot 145 zelfde

                                                                        bemerking als voor nrs. 141 en 142

                        144                           1787        1786 - 03-04-1787                                 82

                        145                           1788        1787 - ....                                              77

 

26/B                 146                           1789        1788 - ....                                              82

                                                                        In slechte staat

                                                                        Laatste bladen te kort

                        147                           1790        1789 - ....

                                                                        Onvolledig - In slechte staat

 

 

27/A                 148                           1791

                                                        1792

                                                        1793

                                                        1794

                                                        1795

27/B                                                  1796

                                                        1797

 

28/A                 149                           1799        II Prairial An VII

                                                        1800        An VIII

                        150                           1801     I Vendemaire  AN IX -

                                                        1802        I Vend­emaire  AN X

                        151                           1803        An X

                        152                           1803        An XI

                        153                           1804        An XII

                        154                           1805        An XIII

                        155                           1806        An XIV

                        156                           1807

                        157                           1808

                        158                           1809

                        159                           1810

                        160                           1811

                        161                           1812

                        162                           1813

 

28/B                 163                           1814 - 1815 In 't Frans

                        164                           1814 - 1815

                        165                           1816

                        166                           1817

 

                        Nrs. 153 - 155: Aangeboden aan de Prefect.

                        Nrs. 156 - 161: Aangeboden aan het Rekenhof.

                        Nr.  162: Voorlopige rekening, aangeboden a.d. Ge­meente­raad.

                        Nrs. 163 - 164: Voorgedragen aan het Min. van Binnenl. Zaken.

                        Nr.  165: Voorgedragen aan het Rekenhof.

                        Nr.  166: Voorgedragen aan de Staten van West-Vl­aande­ren.

 

                        167                           1818

                        168                           1819

                        169                           1820

                        170                           1821

                        171                           1822

                        172                           1823

                        173                           1824

                        174                           1825

                        175                           1826

                        176                           1827

                        177                           1828

                        178                           1829

 

29                    179                           1830 - 1840   Begrotingen en rekeningen

 

30                    180                           1841 - 1850   Begrotingen en rekeningen

 

31                    181                           1851 - 1860   Begrotingen en rekeningen

 

32                    182                           1861 - 1870   Begrotingen en rekeningen

 

33                    183                           1871 - 1880   Begrotingen en rekeningen

 

34                    184                           1881 - 1890   Begrotingen en rekeningen

 

35                    185                           1891 - 1900   Begrotingen en rekeningen

 

36                    186                           1901 - 1910   Begrotingen en rekeningen

 

37                    187                           1847 - 1870   Registre de Comptabilité

 

                        Nrs. 163 - 169: In 't Frans

                        Nrs. 170 - 178: In 't Vlaams

                        Nrs. 167 - 169: Voorgedragen aan het Ministerie van Binnen-

                        landse Zaken of aan het Rekenhof.

                        Nrs. 170 - 178: Voorgedragen aan de Gedeputeerde Staten van

                        West-Vlaanderen.

 

REKENINGEN VARIA

 

37/A                 1                               1639 - 1645Dépenses de bouche (uitgiften voor mondvoor­raad)

                                                                                 Register getekend "A"

                                                                                 Onvolledig

 

                        2                               1650 - 1665       Theire Rekeningenregister

                                                                                 Register getekend "I"

                                                                                 Met alfabetische tafel van de voor­na­men

 

                        3                               1694                  Rekeningenboek

                                                                                 Op de achterkant van de kaft : "Desen bouck behoort Cornelis de Cousse toe Anno 1634"

                                                                                 Onvolledig

 

37/B                 4                               1700 - 1709       Rekeningenboek Drank (klad)

 

                        5                               1697 - 1703       Register "Cladde"

                                                                                 Register getekend "A"

 

                        6                               1699 ??             Smal register

 

                        7                               1694 - 1700       Smal register Bier

 

                        8                               1721 - 1728       Smal register Theire

                                                        1820 - 1824       Register van inkomsten der stads­weegschaal

 

37/C                                                 1855 - 1856

 

37/D                                                 1858 - 1859

 

37/E                                                  1860 - 1873

 

37/F                                                  1879 - 1881

 

 

37/G                                                 1900

 

37/H                                                 1901

 

37/I                                                   1902

 

37/J                                                  1903

 

37/K                                                  1904

 

HANDBOUCKEN DER TRESORIERS DER STEDE

 

38                    1                               1674 - 1676       Handbouck van Nicolais Folcke in de qualiteyt als Tresorier deser Stede van Poperinghe be­ghinnende op den 31 Xbre 1674.

 

39                    2                               1725 - 1727       Tresorierbouck om my Mre Jan Phte Benedictus Petyt als Threso­rier deser Stede ende Juris­dictie van Poperinghe, beghinnende den 3 8bre 1725 tot en met den 15 Juli 1727, wan­neer ben geworden Burghemeester van Commune tot 16 Xbre 1737 ende alsdan Burghe­meester van Wet.

 

40                    3                               1783 - 1789       Handbouck van den ontfanck ende uytgaef onderhouden voor de Tresorier der Stede ende Jurisdictie van Poperinghe.

 

ORDONNANTIE BOUCKEN

 

41                    1                               1664 - 1674       Ordonnantie bouck

                                                                                 Kleinen in folio

 

42                    2                               1674 - 1680       Ordonnantie bouck

Kleinen in folio 202 bladen

 

43                    3                               1680 - 1683       Notitie vande ordonnantiën de welcke uytgh­egeven worden van 's wegens de Wet.

 

44                    4                               1683 - 1687       Notitie van Ordonnantiën

 

45                    5                               1690 - 1704       Ordonnances

 

46/A                 6                               1711 - 1715       Ordonnances

 

46/B                 6 bis                         1718 - 1721       Ordonnances

 

47                    7                               1721 - 1732       Ordonnances

 

48                    8                               1737 - 1742       Ordonnantiebouck

 

49/A                 9                               1742 - 1748       Ordonnances en argent bas

Ordon­nan­ces en argent de Lille (op de keer­zijde)

 

49/B                 10                             1748 - 1750       Ordonnances en argent bas

Ordonnances en argent de Lille

 

49/C                 11                             1750 - 1761       Ordonnantiebouck

 

49/D                 12                             1761 - 1773       Ordonnantiebouck

                                                                                 (Op het einde "Baraque Notitie" - objets fournis aux baraquements militaires)

 

49/E                 13                             1774 - 1788       Ordonnantiebouck

                                                                                 (Op het einde "Inventaris der effecten dienende tot het beregt" - vaisselle et linge de table)

 

49/F                 14                             1788 - 1793       Ordonnantiebouck

 

49/G                 15                             Vendemaire       Ordonnantiebouck

                                                        An IV

 

49/H                 16                             1816 - 1847       Ordonnantiebouck

 

BESTUUR

 

De fardes bevatten heel wat verschillende onderwerpen o.a. brieven, placcae­ten, Réquisitions (stukken betreffende de opeising door het leger tijdens de bezettingsperiodes, zoals een lijst van logementen en fourierynghe, een lijst van Poperingse huurlingen, een lijst van de voorhanden zijnde geweren, ...), bundels met verpachtingen, ommestellingen en vooral militaire aangelegenhe­den.

 

50/A                 1518                         Enkele losse documenten

                        1576                         Tauxatie van den X penninck van ..... coop­manschap

                        1580 - 1585 - 1595

                        1596

 

50/B                 1653 - 1654               Register van Tauxatie ghedaen bij de Weth van houdenisse van Soldaeten der Cie de Garde van Prince de Ligne van 27-11-1653 tot 6-6-1­654.

 

50/C                 1660                         Register van Tauxatie van het loge­ment van de Compagnie des Gyardes cuirassiers van syne hoocheyt, onder de Con­duite van Graef de Colmenaer, alhier ghecommen in garne­soene op 23-02-1660 tot 20-01-1661 (= 333 dagen).

 

50/D                 1598 - 1633               Brieven en Placcaeten

                                                        Albrecht en Isabella

 

50/E                 1633 - 1673               Brieven en Placcaeten

                                                        Spaanse Restauratie

 

50/F                 1632 - 1673               Brieven en Placcaeten

                                                        Spaanse Restauratie

                                                        Opeisingen

 

51/A                 1673 - 1679               Brieven en Placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

51/B                 1675 - 1678               Brieven en Placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

                                                        Opeisingen

 

52/A                 1680 - 1682               Brieven en Placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

52/B                 1683                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

52/C                 1679 - 1682               Lodewijk XIV Opeisingen

 

53/A                 1684 - 1688               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

53/B                 1689 - 1692               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

54/A                 1693 - 1694               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

54/B                 1695                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

55/A                 1696 - 1697               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

55/B                 1698 - 1699               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

56/A                 1700 - 1703               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

56/B                 1704 - 1706               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

57/A                 1707                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

57/B                 1708                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

58/A                 1709                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

58/B                 1710                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

59/A                 1711                         Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

59/B                 1712 - 1713               Brieven en placcaeten

                                                        Lodewijk XIV

 

60                    1714 - 1722               Brieven en placcaeten

                                                        Karel VI

 

61                    1723 - 1729               Brieven en placcaeten

                                                        Karel VI

 

62/A                 1730 - 1737               Brieven en placcaeten

                                                        Karel VI

 

62/B                 1738 - 1740               Brieven en placcaeten

                                                        Karel VI

 

63/A                 1740 - 1744               Brieven en placcaeten

                                                        Karel VI

 

63/B                 1744                         Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

64/A                 1745                         Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

64/B                 1746 - 1747               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

65/A                 1748 - 1749               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

65/B                 1748                         Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

66/A                 1750 - 1751               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

66/B                 1752 - 1754               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

67/A                 1755 - 1758               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

67/B                 1759 - 1760               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

68                    1761 - 1767               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

69/A                 1768 - 1772               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

69/B                 1773 - 1777               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

70                    1778 - 1780               Brieven en placcaeten

                                                        Maria - Theresia

                                                        Opeisingen

 

71/A                 1781 - 1783               Brieven en placcaeten

                                                        Jozef II

 

71/B                 1784 - 1785               Brieven en placcaeten

                                                        Jozef II

 

72/A                 1786 - 1787               Brieven en placcaeten

                                                        Jozef II

 

72/B                 1788 - 1790               Brieven en placcaeten

                                                        Jozef II

 

73/A                 1789 - 1790               Brieven en placcaeten

                                                        Brabantse omwenteling

 

73/B                 1790                         Brieven en placcaeten

                                                        Brabantse omwenteling

 

74/A                 1791                         Brieven en placcaeten

                                                        Leopold II

 

74/B                 1792                         Brieven en placcaeten

                                                        Leopold II

 

74/C                 1793 - 1794               Brieven en placcaeten

                                                        Frans II

 

75/A                 1792 - 1793               Brieven en placcaeten

                                                        Frans II

                                                        Opeisingen

 

75/B                 1793                         Brieven en placcaeten

                                                        Frans II

                                                        Opeisingen

 

76/A                 1792 - 1793               Brieven en placcaeten

                                                        Franse opeisingen

 

76/B                 1792 - 1793               Brieven en placcaeten

                                                        Franse opeisingen

 

77                    AN I                          Brieven en placcaeten

                        22-9-1792                 Franse periode

                        21-9-1793

 

78/A                 AN II                         Brieven en placcaeten

                        1793                         Franse periode

                                                        Oorlogsschade

 

78/B                 AN II                         Brieven en placcaeten

                        22-9-1793                 Franse periode

                        21-9-1794

 

79/A                 AN III                        Brieven en placcaeten

                        22-9-1794                 Franse periode

                        20-3-1795

 

79/B                 AN III                        Brieven en placcaeten

                        21-3-1795                 Franse periode

                        21-9-1795

 

80                    AN III                        Brieven en placcaeten

                        22-9-1794                 Opeisingen

                        21-9-1795

 

81/A                 AN IV                        Brieven en placcaeten

                        22-9-1795                 Opeisingen

                        20-12-1795

 

81/B                 AN IV                        Brieven en placcaeten

                        22-12-1795                Opeisingen

                        21-3-1796

 

82/A                 AN IV                        Brieven en placcaeten

                        21-3-1796                 Opeisingen

                        18-6-1796

 

82/B                 AN IV                        Brieven en placcaeten

                        19-6-1796                 Opeisingen

                        21-9-1796

 

83/A                 AN V                         Brieven en placcaeten

                        22-9-1796                 Opeisingen

                        20-12-1796

 

83/B                 AN V                         Brieven en placcaeten

                        21-12-1796                Opeisingen

                        20-3-1797

 

84/A                 AN V                         Brieven en placcaeten

                        21-3-1797                 Opeisingen

                        18-6-1797

 

84/B                 AN V                         Brieven en placcaeten

                        19-6-1797                 Opeisingen

                        21-9-1797

 

85/A                 AN VI                        Brieven en placcaeten

                        22-9-1797                 Opeisingen

                        20-12-1797

 

85/B                 AN VI                        Brieven en placcaeten

                        21-12-1797                Opeisingen

                        20-3-1798

 

86/A                 AN VI                        Brieven en placcaeten

                        21-3-1798                 Opeisingen

                        18-6-1798

 

86/B                 AN VI                        Brieven en placcaeten

                        19-6-1798                 Opeisingen

                        21-9-1798

 

87/A                 AN VII                       Brieven en placcaeten

                        22-9-1798                 Opeisingen

                        20-12-1798

 

87/B                 AN VII                       Brieven en placcaeten

                        21-12-1798                Opeisingen

                        20-3-1799

 

88/A                 AN VII                       Brieven en placcaeten

                        21-3-1799                 Opeisingen

                        18-6-1799

 

88/B                 AN VII                       Brieven en placcaeten

                        19-06-1799                Opeisingen

                        22-09-1799

 

89/A                 AN VIII                      Brieven en placcaeten

                        23-9-1799                 Opeisingen

                        22-9-1800

 

89/B                 AN IX                        Brieven en placcaeten

                        23-9-1800                 Opeisingen

                        22-9-1801

 

90/A                 AN X                         Brieven en placcaeten

                        23-9-1801                 Opeisingen

                        22-9-1802

 

90/B                 AN XI                        Brieven en placcaeten

                        23-9-1802                 Opeisingen

                        22-9-1803

 

90/C                 AN XII - XIII - XIV     

                        23-9-1803                 Brieven en placcaeten

                        31-12-1805                Opeisingen

 

 

91/A                 1806 - 1809               Brieven en placcaeten

                                                        Opeisingen

 

91/B                 1810 - 1814               Brieven en placcaeten

                                                        Opeisingen

 

BESTUUR

Andere stukken betreffende het bestuur tijdens de Franse Revolutie.

 

92                    AN IV - V                  Staten van belastingen

                        1793 - 1797

 

93/A                 AN V - XIV                Staten van belastingen

                        1798 - 1814

 

93/B                 AN VIII                      Staten van belastingen

                                                        Register voortkomende van het Bureel van Registratie van Pope­ringe en betreffende al het aangeslagen of nationaal goed gelegen te Pope­ringe en aanpalende gemeenten.

 

94                                                     Dikkebus, Vlamertinge, Voormezele

 

95                                                     Eigendommen, immigranten

 

96                                                     Renten

                                                        Register voortkomende van het Bureel van Registratie van Pope­ringe en betreffende al het aangeslagen of nationaal goed gelegen te Pope­ringe en aanpalende gemeenten.

 

97                                                     Diversen

 

98                                                     Stavele, Westvleteren

 

99                                                     Reningelst, Westouter, e.a. ...

                                                        Register voortkomende van het Bureel van Registratie van Pope­ringe en betreffende al het aangeslagen of nationaal goed gelegen te Pope­ringe en aanpalende gemeenten.

 

100                                                   Poperinge

 

101                                                   Renten

 

102                                                   Diversen

 

 

103                   An IV - VI                  Registre des Finances 1° Bureau

 

104                   An IV - V                   Registre des Finances 2° Bureau

 

105                   An VI - VIII                2° Registre des Finances

 

106                   1795                         Register onderhouden voor de enrigistratie der Arresten, Bescheiden en andere documenten.

                                                        Journal des Lois et Arretées déposés au 2° Bureau (geen datum)

 

107                   1793 - 1794               Finances de la Ville. Etat des déclarations des Créanciers de la Ville.

 

108                   An IV                        Registre des passe-ports

 

109                   An IV                        Registre des Travaux publics

 

110                   An IV                        Repertoire général 2°, 3° et 4° Bureaux

 

111                   An IV - X                   Registre certificats de vie

 

112                   1794 - 1796               Register onderhouden voor de Municipali­teit der Stede en Jurisdictie tot Poperinge tot op­bren­gen de proceduren voor hun ventileerende

 

113/A               1808 - 1817               Register van Proces­sen verbaal van aanbestedin­gen

 

113/B               1812 - 1819               Registre des Recettes Municipales

 

114/A               1814 - 1818               Hollandse periode

 

114/B               1819 - 1830               Hollandse periode

 

114/C               1830 - 1914               Stemmingen Verkiezingen

 

PROCESSEN

 

115                   1528 ‑ 1592

 

116                   1593 ‑ 1599

 

117                   1600 ‑ 1604

 

118                   1605 ‑ 1609

 

119/A               1610 ‑ 1611

119/B               1612 ‑ 1613

 

120/A               1614 ‑ 1615

120/B               1616 ‑ 1619

 

121                   1620 ‑ 1623

 

122                   1624 ‑ 1626

 

123                   1627 - 1629

 

124/A               1630

124/B               1631

124/C               1632

 

125/A               1633

125/B               1634

125/C               1635

 

126/A               1636 ‑ 1637

126/B               1638 ‑ 1639

 

127/A               1640 ‑ 1641

127/B               1642 ‑ 1643

 

128/A               1644 ‑ 1646

128/B               1647 ‑ 1649

 

129                   1650 - 1653

 

130                   1654 ‑ 1659

 

131/A               1660 ‑ 1661

131/B               1662

 

132/A               1663

132/B               1664

 

133                   1665

 

134/A               1666