Een vereniging ter bevordering van de genealogie

 

 

 

 

 

Navigeer met behulp van de documentstructuur :

 

 

* De nationale VVF-structuur

* De aktiviteitenkalender van de gewestelijke VVF-afdeling Westhoek

* Uitgaven van onze VVF-afdeling

Ons gratis mededelingenblad : Merghelynck

Arthur Merghelynck, what’s in a name ?

De inhoud van het mededelingenblad

Vorige ‘online’ uitgaven

Het laatst verschenen nummer

Nog beschikbare publicaties

De Sodaliteit der huwbare jongmans van de St.-Maartensparochie te Ieper (1679-1735)

Het Status Animarum van Boezinge (1610-1611)

Zoekgids voor het Fonds Merghelynck

* De bestuursleden

* Westhoek vzw
Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek

* Andere streekeigen publicaties

Boeken

Dranouter

Ieper

Familiegeschiedenissen

Tijdschriften

Aan de Schreve

Flandre Artois Généalogie

Vlaamse Stam français

 

 

 

 *      De nationale VVF-structuur

Onze afdeling biedt jaarlijks een waaier van activiteiten aan haar leden (zie verder). De voordelen van het lidmaatschap overstijgen echter de afdelingsgrenzen. Elke Vlaamse provincie is onderverdeeld in meerdere afdelingen, die telkens een eigen activiteitenkalender bezitten. Een nationaal VVF-centrum voor Familiegeschiedenis en talrijke provinciale VVF-centra bieden de zoekende genealoog een ruim assortiment aan gespecialiseerde documentatie, bronmateriaal, digitale databanken, ... om met succes zijn hobby te beoefenen.
Als lid kan men om het even waar in Vlaanderen genieten van de voordelen van het lidmaatschap. Los van eventuele tijdschriften verstuurd door gewestelijke afdelingen, ontvangt elk lid het VVF-maandblad, Vlaamse Stam.

Voor concrete informatie omtrent de werking van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en de lidmaatschapsvoorwaarden verwijzen wij daarom graag naar de officiële landelijke website van de VVF.
Deze website geeft overigens een gedetailleerd beeld van de structuur van de VVF en tal van wetenswaardigheden over de genealogie en de heraldiek. En met de talrijke links naar aanverwante webpagina’s verschijnt het nationaal genealogisch landschap er virtueel op uw beeldscherm.

Zijn uw ‘rooths’ echter verbonden met de Westhoek, of is onze regio net uw uitvalsbasis, dan verwelkomen wij u graag straks terug. Wij voegen er bij voorbaat aan toe dat uw lidmaatschap van groot belang is voor onze werking, en onrechtstreeks zelfs voor de verdere ontwikkeling van onze gratis raadpleegbare bestanden.

In de onderstaande rubrieken verneemt u meer bijzonderheden over de werking van onze afdeling, en een overzicht van niet te miskennen publicaties. In andere uithoeken van deze site stapelen de relevante genealogische wetenswaardigheden over de Westhoek zicht op.

*     De aktiviteitenkalender van de gewestelijke VVF-afdeling Westhoek

Tenzij anders vermeld, gaan onze aktiviteiten door in ons lokaal dat toegankelijk is via de inkomsthal van het Stadsarchief van Ieper, Lange Meersstraat 9.

 

 

.*     Uitgaven van onze VVF-afdeling

Ons mededelingenblad : Merghelynck

Arthur Merghelynck, what’s in a name ?

De inhoud van het mededelingenblad :

Vorige ‘online’ uitgaven

Jaargang 4 :  nr. 2/3 - Juli/Oktober

nr 4 - December

Jaargang 5 :  nr. 1 - Maart

nr. 2 - Juni

nr. 3 - September

Het laatst verschenen nummer :

nr. 4 - December

                             Jaargang 6 : nr. 1

                             Jaargang 7 : nr. 1

     Publicaties

De Sodaliteit der huwbare jongmans van de St.-Maartensparochie te Ieper (1679-1735) uitverkocht

Auteur : R. L. C. Verheye.
Uitgave : VVF-Westhoek, 1999, 32 p. - A4
Het betreft een bewerking van het nog bewaarde gedeelte van de ledenlijst met namen, leeftijden, herkomst en aanvullende gegevens over lidmaatschap, huwelijk en/of overlijden. Met ‘nog bewaarde gedeelte’ wordt bedoeld dat de alfabetische lijst destijds werd opgemaakt op basis van de voornamen, en dat enkel het boekdeel m.b.t. de voornamen met beginletters B tot L de tand des tijds overleefde. Deze beperking geldt bijgevolg niet voor de familienamen vermeld in deze publicatie. Het blijft hoedanook een nuttige gegevensbron voor een stad waarvan alle doop-, huwelijks- en overlijdensregisters uit het Ancien Regime tijdens W.O. I verloren gingen.

Het Status Animarum van Boezinge (1610-1611)

Auteur : N. Boussemaere en K. Papin
Uitgave : VVF-Westhoek, 1995, 52 p. - A4
Een hoogstaande publikatie waarin het originele, bij toeval ontdekte, archiefdocument vanuit alle facetten wordt bestudeerd. Naast de getrouwe transcriptie verneemt de lezer immers ook hoe de auteurs de gegevens interpreteren : achtergrondinformatie, historische context, statistieken enz... Zelfs een herkomstclassificatie van de toenmalige inwoners werd niet vergeten. Dat slechts een kleine 14 % onder hen autochtoon waren, toont o.a. aan dat zelfs genealogen die op het eerste zicht weinig te maken hebben met deze landelijke randgemeente van Ieper, er wel eens hun gading zouden kunnen vinden. Het feit dat de bewaarde parochieregisters van Boezinge pas vanaf 1752 aanvatten (uitgezonderd één register voor het jaar 1694) onderstreept het belang van dit werk.
Je ontvangt er een exemplaar d.m.v. overschrijving van 10 € (+
2.50 € verzendingskosten) op rek. 738-3293440-21 van VVF-Westhoek, met vermelding ‘Status Animarum’.

Alfabetische index op de familienamen

Zoekgids voor het Fonds Merghelynck

Auteur : K. Papin
Uitgave : VVF-Westhoek, 1997, 118 p. inclusief bijlagen - A4
Voor het belang van deze zoekgids verwijzen we naar onze webpagina’s : ‘
Arthur Merghelynck, what’s in a name ? en ‘Bronnen in het Stadsarchief Ieper.
Verkrijgbaar aan de prijs van 10 €  (+2.50 € verzendingskosten), over te schrijven op rek. 738-3293440-21 van VVF-Westhoek, met vermelding `Merghelyck'.

*     De bestuursleden

Voorzitter :          Noël Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge, tel : 057/42.29.85

                                                                                                        noel.boussemaere@skynet.be

Ondervoorzitter:      Jacques Decaestecker,

           Secretaris : Joël Snick, Schipstraat 13, 8900 Ieper tel : 057/20.75.71

Joel.snick@pandora.be

Penningmr. :        Stefaan Lazoore, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper, tel : 057/21.87.79

                                                                                                            Stefaan.lazoore@skynet.be

En ook :              Jef Pollée, J. Ypermanstraat 33, 8900 Ieper, 057/20.51.92

Mattias Pattyn, Zwavelaar

 mattias.pattyn@skynet.be

                         

 

Oproep :

Onze vereniging wil haar dynamisch karakter behouden. Wij zijn er ons van bewust dat nieuwe bestuursleden daartoe kunnen bijdragen. Wie actief binnen onze vereniging wil meewerken, wordt hierbij uitgenodigd om zich kandidaat te stellen om tot het bestuursteam toe te treden.

*       Westhoek vzw
Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek

Het bestuursteam van de gewestelijke VVF-afdeling Westhoek werkt in zekere mate nauw samen met Westhoek vzw.
Dit tijdschrift onstond destijds onder de naam Westhoek-info (Wh-info), en was aanvankelijk het mededelingenblad van onze VVF-afdeling. Dankzij de inzet van haar redactie kon het evenwel uitgroeien tot een volwaardig en onafhankelijk geschiedkundig tijdschrift. Omwille van het streekgebonden karakter van zijn inhoud, bleef het evenwel ook een belangrijk werkinstrument voor menig genealoog of familiegeschiedkundige.
Een nadere kennismaking met Westhoek vzw is mogelijk via hun eigen website : abonnementsvoorwaarden, inhoud van de recentste jaargangen, online-artikels, ... .

*       Andere streekeigen publicaties

De onderstaande lijst is geenszins een volledige bibliografie. Hoewel ze gemakkelijk zou kunnen evolueren tot een volwaardig zoekinstrument, is het in de eerste plaats onze bedoeling om aan eenieder de kans te geven gratis een eigen publicatie aan een ruimer publiek voor te stellen. Een verzoek om vermelding is daarom steeds welkom op het secretariaatsadres van onze VVF-afdeling. De enige voorwaarde is dat het werk genealogische of geschiedkundige gegevens bevat m.b.t. Westhoek. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutief verstrekte informatie (zie de clausule op onze onthaalpagina), en evenmin verzekeren dat de opgesomde publicaties nog verkrijgbaar zijn. Het tijdschriftenoverzicht is voorlopig nog zeer bescheiden. Hier geld in principe hetzelfde aanbod als voor boeken. Geleidelijk aan starten lokale of regionale verenigingen, die tijdschriften naar hun leden versturen, evenwel met de ontwikkeling van een eigen website. Ten behoeve van onze leden, overwegen wij daarom de creatie van een volledige lijst met alle ‘mogelijk’ interessante tijdschriften. Direkte links naar de betrokken websites zouden de zoeker dan moeten toelaten om te achterhalen of de inhoud van een tijdschrift hem aanspreekt.

Boeken

Dranouter

Het genealogisch vademecum van Dranouter

Auteur en uitgever : Mattias Pattyn

Speuren naar Dranouterse voorouders is voor de genealoog een moeilijk karwei. Door oorlogsomstandigheden verdwenen talrijke, belangrijke archiefstukken. Bovendien zijn de wel nog beschikbare bronnen over verschillende archiefbewaarplaatsen verspreid. De auteur, die reeds veel over Dranouter publiceerde, hoopt dit euvel gedeeltelijk weg te werken. Daarom bewerkte hij in een eerste uitgave enkele registers m.b.t. Dranouter : verkopingen leenheerlijkheid Dranouter (1752-1796), wettelijke passeringen leenheerlijkheid Keijserrijck (1675-1787), rundveetelling 1772, enz... De publicatie wordt afgerond met een index op de familienamen. Formaat : A4 - 93 blz., Verschijningsdatum: 15 februari 2000

Bestelvoorwaarden : mattias.pattyn@skynet.be


Ieper

Overlijdens van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Ieper 1765-1785

Auteur : H. Ronse Decraene

Verantwoordelijke uitgever : Westhoek v.z.w

Een begrafenisregister van het Onze-Lieve-Vrouw-hospitaal te Ieper. Het enige overgebleven dodenregister van de stad. Enkel in het Fonds Merghelynck van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel is er nog een copie van enkele akten uit de eerste helft van de 17de eeuw door J.J. Lambin. In het Rijksarchief te Brugge bevindt zich weliswaar ook nog een klapper op de huwelijken.

Het register vermeldt de overledenen uit het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Ieper van 1765 tot 1785. Gezien de ouders vermeld worden, geeft het ook gegevens uit de 17de eeuw. Het waren nagenoeg allemaal arme zieken. Enkele werden echter op hun parochie begraven. Dat wijst erop dat zij welstellender waren. Het sacrament was toen belangrijker dan de behandeling zelf. Zij werden meestal de dag na hun overlijden begraven. In totaal tellen we 817 overlijdens, waarvan een piek in 1773 en 1774 met respectievelijk 76 en 54 overlijdens. Die hoge aantallen wijzen vermoedelijk op een epidemie.

Wat de herkomst betreft : van de 803 overledenen waarvan de geboorteplaats bekend is, kwam 66% uit de stad zelf, zowat 10% was uit de kasselrij Ieper afkomstig; 13% kwam uit het toenmalige Westkwartier, en 3% uit de rest van Vlaanderen en Brabant. De resterende 8% was geboortig van Nederland, Frankrijk, Duitsland of Engeland.

Van alle akten (in het Latijn opgesteld) maakten we excerpten, die we alfabetisch op de familienaam van de overledene rangschikten. Er zijn twee indexen achteraan die ons meer vertellen over de inhoud van de akten. De eerste een alfabetische lijst op de voorkomende familienamen in de aktes en de tweede, een lijst met de plaatsnamen.

Het boek bestaat uit 90 blz., A4 formaat, met illustratie en kan aangekocht worden door overschrijving op de volgende rekeningen, met vermelding Gasthuis 1765-1785 :

België :        10.50 € + 2.50 € verzendingskosten op rek. 464-8289111-29

op naam van Westhoek v.z.w., Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper

 

Reeks poortersboeken, bevolkingstellingen en historische studies Ieper

Uitgegeven door het Stadsarchief Ieper

Een volledig overzicht : zie onze webpagina Bronnen in het Ieperse Stadsarchief

Familiegeschiedenissen

Parenteel van Hendrik KEERSEBILCK-Anna Theresia BRINCKMAN
Auteur en uitgever : Urbain Keersebilck
Het werk weerspiegelt het resultaat van 6 jaar opzoekingen en verwerking van gegevens omtrent de in titel vermelde voorouders, die medio l9de eeuw te Zedelgem werden geboren. De familiegeschiedenis van dit stampaar en hun nakomelingen wordt bijgekleurd met foto's tot de derde generatie. De auteur beschrijft de voorouders van het echtpaar, waarvan de gegevens respectievelijk teruggaan tot 1616 en
1700. In afzonderlijke hoofdstukken wordt verder aandacht besteed aan de vroegere seizoenarbeid in Frankrijk, krantenknipsels en foto's. Het 354 pagina's tellend werk bevat 360 foto's en is in twee uitvoeringen verkrijgbaar : met kunstlederen band aan 1480 Bfr. en in gewone uitvoering aan 980 Bfr.

Infoadres : U. Keersebilck, Rapetstraat 106, 8940 Wervik of tel. 056 31 42 94

 

De familie VANDEWYNCKEL uit de Westhoek,

Auteur en uitgever : N. Boussemaere

Dit boek (534 p.) verhaalt de geschiedenis van een stam Vandewynckel die al vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in de Westhoek te vinden is.

Klassieke ingrediënten komen aan bod als daar zijn : de naamsverklaring, de vroegste Vandewynckels, de verspreiding van de Vandewynckels op heden in België, en een stukje heraldiek.

Het grootste deel van het boek omvat de genealogie waarin 10 generaties geplaatst worden tegen de politieke, religieuze en sociaal-economische achtergrond van hun tijd. Een volgend groot deel behelst de kwartierstaat van de vader van Wim, nl. Marc Vandewynckel. Een kwartierstaat die grondig werd uitgewerkt en die dankzij de kanttekeningen soms interessante details over het leven van voorouders belicht.

In een laatste deel behandelt de auteur een achttal families Vandewynckel uit de Westhoek, die met de familie die in het boek besproken wordt, niet verbonden konden worden. In dit deel werd niet naar volledigheid gestreefd. Het is eerder een aanzet voor andere zoekers. Het boek sluit af met een bibliografie, een index op de voornamen Vandewynckel en een index op de familienamen.

Noel.boussemaere@skynet.be

 

              noel.boussemaere@skynet.be

Tijdschriften

Aan de Schreve

Driemaandelijks heemkundig ledentijdschrift voor Poperinge en omstreken
Website : Aan de Schreve

E-mailadres : aandeschreve@online.be

Analytische inhoudsopgave op de voorbije jaargangen

Flandre Artois Genealogie

Driemandelijks Franstalig ledentijdschrift van het Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois

Website : CRGFA (website tijdelijk niet meer online).

E-mailadres : crgfa@fr.st

Inhoudsopgave van de voorbije jaargangen (tijdelijk niet meer online).

Vlaamse Stam français

Driemaandelijks Franstalig tijdschrift voor de leden van de vroegere VVF-afdeling Frans-Vlaanderen.

Het verscheen van 1969 tot 1975.

Inhoudsopgave van deze jaargangen (tijdelijk niet meer online).